Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Objavljeno
08/05/2023
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 35/2023)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 35 od 29.04.2023. godine objavljen je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 07.05.2023. godine.

Stupanjem na snagu novog Zakona čiji je cilj unapređenje postojećeg sistema bezbednosti i sprečavanje povreda na radu, prestao je da važi raniji  Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, donet pre tačno 18 godina.

Novim Zakonom propisana je obaveza poslodavaca da zaposlena lica na njihov zahtev upute na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu, u redovnim intervalima a najkasnije u roku od 5 godina od prethodnog pregleda. Troškovi lekarskih pregleda padaju na teret poslodavca.

Takođe, Zakonom je propisano i obavezno periodično sprovođenje obuke za bezbezdan i zdrav rad, koja obuka se kod zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom vrši najkasnije u roku od jedne godine od prethodne obuke odnosno u roku od tri godine od prethodne obuke za ostala radna mesta za razliku od ranije propisane četiri godine.

U slučaju teške ili smrtne povrede na radu poslodavac je dužan da u roku od osam dana izvrši dodatnu obuku svih zaposlenih na tim radnim mestima.

Uvodi se veći nivo kompetencija stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, kao i licenciranje svih fizičkih lica koji obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu i njihovo kontinuirano usavršavanje znanja a novinu predstavljaju i pojmovi poput rada od kuće i na daljinu, zatim rada na visini i u dubini, radilište i drugi.

Precizirane su obaveze poslodavaca koji obavljaju delatnost građevinarstva, koja je prepoznata kao jedna od najrizičnijih delatnosti. Naime, svaki poslodavac izvođač je dužan da izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta, ako radovi traju duže od tri dana u kontinuitetu i da nadležnoj inspekciji rada prijavi početak obavljanja poslova.

Dodeljene su veće nadležnosti inspektorima rada koji mogu da zabrane rad na privremenim ili pokretnim gradilištima u trajanju od tri, odnosno 15 ili 30 dana, zavisno od utvrđenih okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja radnika na gradilištu. Inspektor je dužan da zabranu rada javno istakne na gradilištu, a gradilište vidno obeleži.

Nove zakonske mere propisuju i obavezu poslodavca da zbog efikasnije zaštite zaposlenih utvrdi postupak i način za izdavanje dozvole zaposlenom za rad pri obavljanju visokorizičnih poslova (izvođenje radova na visini, u dubini, skučenom prostoru, na energetskom objektu i sl).

Dodatno je novim Zakonom pooštrena kaznena politika tako što su prethodno određene novčane kazne za propisane prekršaje udvostručene dok su za povrede Zakona propisana 73 različita prekršaja.

Poslodavcima se ostavlja rok od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona da organizuju i usklade svoje poslovanje sa istim.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll