Skip links

Privredno pravo i statusne promene

Naši kompanijski advokati savetuju klijente o različitim korporativnim oblicima za uspostavljanje prisustva u lokalnim jurisdikcijama, što uključuje i složena pitanja kao što su povećanje kapitala, konverzija duga u kapital, smanjenje kapitala, likvidacije, korporativno upravljanje, korporativne finansije.

Naš pristup pružanja kompletne usluge, koji kombinuje poslovnu kompetenciju i znanje u pojedinim oblastima, omogućava nam da budemo efikasni u pružanju pravnih saveta iz oblasti kompanijskog prava klijentima i da savetujemo o komercijalnim ugovorima i regulatornim aspektima njihovog poslovanja.

Javne nabavke i JPP

Tasić & Partneri zastupaju svoje klijente u svim fazama postupka javne nabavke, koji uključuje i podnošenje zahteva za zaštitu prava klijenta.

Zahvaljujući ekstenzivnoj praksi i iskustvu, to činimo sa velikim procentom uspeha.

U segmentu JPP, sa zadovoljstvom ističemo da smo napravili značajnu razliku razvijajući jedinstvenu i različitu JPP praksu, te zastupajući privatne i javne partnere u više od 20 JPP projekata u Srbiji i regionu, u oblasti energetske efikasnosti, prevoza, održavanja puteva, regionalnih deponija.

Dijapazon usluga koje pružamo obuhvata analizu regulatornog okvira, učestvovanje u izradi nacrta javnog ugovora i/ili konkursne dokumentacije, pregovaranje sa javnom stranom u vezi sa ugovornim obavezama, pružanje usluga upravljanja javnim ugovorom u delu ispunjavanja obaveza ugovornih strana.

Energetski & Infrastrukturni projekti

Energetski sektor je kompleksna pravna oblast koja obuhvata proizvodnju energije, energetsku efikasnost, obnovljivu energiju i druge oblasti, kao i mehanizme finansijske podrške, sa složenim regulatornim okvirom koji se sastoji od brojnih zakona i podzakonskih akata.

Tasić & Partneri pruža pravne savete kompanijama vodeći ih kroz lavirint različitih složenih pitanja koja zahtevaju multidisciplinarni pristup, a mogu uključivati i JPP projekte kao strukturu za implementaciju nekih od energetskih projekata.

Usaglašenost poslovanja

Usaglašenost poslovanja sa lokalnim i globalno primenljivim propisima i praksama, predstavlja veoma složen izazov za klijente, zbog čega im pomažemo u ovom segmentu poslovanja.

U zakonodavno dinamičnom poslovnom okruženju, klijenti se suočavaju sa izazovom praćenja promene propisa.

Tasić & Partneri omogućava svojim klijentima da putem blagovremenog informasanja i primene propisa, izbegnu eventualne postupke i kazne, te se osećaju sigurnima sarađujući sa nama.

Zaštita podataka i privatnosti

Tasić & Partneri podržavaju biznise svojih klijente kroz digitalno okruženje pružajući im sveobuhvatne savete koji se odnose na zaštitu podataka i privatnost.

Imajući u vidu da su zaštita podataka, informaciona bezbednost i upravljanje podacima delikatatne oblasti regulisane brojnim propisima, pružamo svojim klijentima usluge savetovanja i pravne savete u skladu sa najsavremenijim trendovima u toj oblasti.

Intelektualna svojina i IT

Posedujemo široku ekspertizu u pitanjima vezanim za intelektualnu svojinu, koja se kreće od registracije žigova i patenata do veoma složenih oblasti, parnica za intelektualnu svojinu i postupaka za povredu prava.

Naš tim redovno zastupa domaće i međunarodne klijente u lokalnoj i regionalnoj zaštiti prava intelektualne svojine.

Pružajući pravne savete u različitim IT sektorima, koji obuhvataju IT ugovore i licenciranje softvera, medije i internet, e-trgovinu, poresko savetovanje i digitalnu imovinu, savetnici smo od poverenja svojim klijentima u najsavremenijoj industriji.

Nekretnine

Naš tim koji se bavi nekretninama ima značajno iskustvo u poslovima sa nekretninama i  znanje za vođenje klijenata kroz složeno okruženje imovinskih transakcija, uključujući razvoj projekata, kupovinu ili prodaju komercijalnih nekretnina, ugovore o izgradnji (FIDIC) itd.

Tasić & Partneri zastupaju klijente u procesu pregovaranja o strukturi finansijskih ugovora, savetujemo kompanije za upravljanje objektima u vezi sa svim pitanjima od značaja za upravljanje i prenos nekretnina.

Komercijalne transakcije

Tim Tasić & Partneri pomaže u izradi, pregledu i pregovaranju kod svake vrste komercijalnih ugovora.

Doprinosimo izradi komercijalnih ugovora iz oblasti različitih insdustrija, štiteći na taj način poslovni interes klijenata i obezbeđujući korisne pravne savete.

Imamo duboko razumevanje i poznavanje srpskog i međunarodnog ugovornog prava, u skladu sa relevantnom ekspertizom, čime doprinosimo specifičnim potrebama klijenta.

Naš iskusan tim komercijalnih parničara stoji na raspolaganju u slučaju sporova između ugovornih strana.

Poresko pravo

Različite vrste i veličine kompanija su često izložene poreskim zakonima koji se brzo menjaju dok posluju u jednoj ili više jurisdikcija.

Ekspertiza Tasić & Partneri u korporativnim pitanjima i široko razumevanje ključnih pravnih i poreskih pitanja omogućavaju integrisani pristup prilikom pružanja poreskih saveta.

Naš tim pruža potpunu uslugu u različitim oblastima poreza, uključujući usluge poreskog agenta, porez na dobit kompanija i prihod fizičkih lica, porez na imovinu, PDV itd.

Radno pravo

Tasić & Partneri savetuju kompanije u vezi sa radnim pravom, uključujući pripremu ugovora o radu, menadžerskih ugovora, povezanim poreskim i pitanjima regulisanja doprinosa za socijalno osiguranje, pribavljanje boravišnih i radnih dozvola za strane zaposlene i direktore, pravna mišljenja i planove za sticanje akcija od strane zaposlenih/menadžera (ESOP).

Pored navedenog, savetujemo poslodavaca u radno-pravnim pitanjima u kompleksnijim promenama u organizaciji kompanija, u procesima kao što su: M&A, stečajni postupci i korporativno restrukturiranje.

Zastupamo klijente u sudskim postupcima i pomažemo im da efikasno okončaju radne sporove.

Rešavanje sporova

Pružajući svojim klijentima savete iz oblasti radnog prava i usaglašavajući njihovo poslovanje sa važećim propisima Tasić & Partneri se zalažu da se sporovi razreše kroz pregovore, medijaciju ili arbitražu, imajući u vidu dužinu trajanja i troškove koje klijent može snositi.

Naš iskusni tim parničara poseduje značajno iskustvo u različitim parničnim postupcima koji obuhvataju skoro sve industrije i sektore poslovanja.

Industrija & Proizvodnja

Brojne komparativne prednosti koje Srbija ima zahvaljujući usvojenim merama za privlačenje investitora, dovele su brojne multinacionalne i/ili strane kompanije koje otvaraju svoje fabrike.

Imajući u vidu kompleksnost pružanja ovih usluga, koje uključuju osnivanje kompanija, akviziciju nekretnina i/ili građenje, setapovanje poslovanja kako kompanije tako i proizvodnje, Tasić & Partneri zahvaljujući velikom iskustvu vode brojne kompanije kroz ovaj kompleksni proces.

M&A i privatizacija

T&P savetuje klijente u okviru M&A transakcija, kao i u različitim pitanjima vezanim za kupovinu akcija, udela ili imovine. Imamo značajnog iskustva u M&A sektoru u Srbiji i regionu, kako u procesima privatizacije, tako i u transakcijama privatnih kompanija.

Pored savetodavnih usluga u klasičnim M&A procesima, savetujemo svoje klijente i kod zajedničkih ulaganja i prilikom preuzimanja.

Naš tim klijentima pruža praktičnu i komercijalnu pravnu ekspertizu kroz akvizicioni proces. Naše usluge uključuju i pripremu due diligence, izradu transakcionih dokumenata i asistenciju u pregovorima.

Privatne investicije i tržište kapitala

Savetujemo fondove koji ulažu privatni kapital u domaća privredna društva, pripremamo Due Diligence izveštaje, izrađujemo nacrte ugovora i pripremamo izlazne strategije.

Pružamo pravne usluge društvima za upravljanje investicionim fondovima i brokersko-dilerskim društvima i dajemo savete investitorima o sticanju akcija na berzanskom ili vanberzanskom tržištu u Srbiji i Crnoj Gori.

Sa izmenama zakonske regulative, naš tim je spreman da pruži pravne usluge u vezi sa pripremom kompanije za izlazak na berzu, odnosno inicijalne javne ponude (IPO). T&P priprema i podnosi zahteve u vezi sa zaštitom konkurencije i odobrenjem sporazuma Komisiji za zaštitu konkurencije i zastupa klijente u navedenim postupcima.

Naše usluge u oblasti antitrust i zašite konkurencije prilikom spajanja i preuzimanja uključuju savetovanje pre transakcije, kao i istrage nacionalnih i međunarodnih antitrust propisa, odluka i sudskih sporova.