Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Objavljeno
29/04/2021
Objavljeno u
Bilteni

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 44 od 29.04.2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: „Zakon o izmenama i dopunama ZPDG“) kao i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: „Zakon o dopuni ZDOSO“).

Zakonom o izmenama i dopunama ZPDG uređena je visina normiranih troškova po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem. Poreska prijava podnosi se u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su prihodi ostvareni a navedene izmene primenjivaće se od 01.01.2022. godine.

Dalje, propisano je da poreski organ rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, ukoliko nije:

  • nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda,
  • pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze ili
  • pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Prema novom zakonskom rešenju, ne plaća se porez na dohodak građana na navedene prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, dok se normirani troškovi na prihode na koje se plaća porez priznaju u iznosu od 50% od ostvarenih prihoda. Porez utvrđen na ovakav način rešenjem poreskog organa plaća se u 120 jednakih mesečnih iznosa.

Navedene izmene i dopune u primeni su od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama ZPDG a od posebnog su značaja za frilensere jer je istim, kao što je navedeno, uveden neoporezivi iznos od 384.000 dinara godišnje (32.000 dinara mesečno), za ceo obuhvaćeni period pet godina unazad, pa su tako svi koji su zarađivali manje od 768.000 dinara godišnje zapravo oslobođeni poreskih obaveza za protekli period.

Na ovaj način se otpisuju sva potraživanja Poreske uprave od 1. januara 2016. do kraja 2021. godine za sve frilensere koji su prihodovali do 64.000 dinara ili 540 evra mesečno imajući u vidu i  povećanje normiranih troškova na 50%, čime je smanjena poreska osnovica.

U skladu sa članom 57. stav 2 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu dužno je da samo obračuna i uplati doprinose u slučaju kada tu naknadu ostvaruje od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Zakon o dopuni ZDOSO uvodi novu odredbu koja se odnosi upravo na navedena lica te propisuje da se doprinosi za lica iz člana 57. stav 2. ovog zakona, koja u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje se odnose na ugovorenu naknadu na koju se porez plaća samooporezivanjem, ostvarenu u tom periodu.

Dakle, navedenom dopunom se precizira utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena u navedenom periodu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Zakon o dopuni ZDOSO stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije odnosno 07.05.2021. godine.

Za sve dodatne konslutacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na office@tasiclaw.com ili putem telefona na +381116302233.

 

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

,

Scroll