Zakon o žigovima („Službeni glasnik RS“ br.104/09)

Objavljeno
19/08/2009
Objavljeno u
Bilteni

Zakon o žigovima („Službeni glasnik RS“ br.104/09, dalje: „ZOŽ“) je usvojen 11.12.2009.godine i predstavlja rezultat usklađivanja ovog prava intelektualne svojine sa direktivama Evropske Unije.

ZOŽ predviđa bolju pravnu zaštitu nosioca žiga, dok se žig definiše kao pravo kojim se štiti znak koji služi za razlikovanje robe, odnosno usluga fizičkih i pravnih lica.Novina je da nosioci žiga mogu biti samo učesnici u prometu ili vršenju usluga. Uveden je institut prava na žalbu kojim se ostvaruje pravo na žalbu na odluke Zavoda za intelektualnu svojinu.

Reguliše se i način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga, pokretanje postupka za priznanje žiga, prijavu za priznanje kolektivnog žiga i žiga garancije i druge relevantne institute.

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

(„Službeni glasnik RS“ br.104/2009)

Zakonom o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br.104/2009, dalje:“ZASP“) uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela, pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma, videograma, emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja kao prava srodna autorskom pravu, način ostvarivanja autorskog i srodnih prava i sudska zaštita tih prava.

Detaljno se propisuje i osnivanje i rad organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Organizaciju mogu osnovati autori, odnosno nosioci autorskog ili srodnih prava, odnosno njihova udruženja. Samo jedna organizacija može dobiti dozvolu za kolektivno ostvarivanje autorskog, odnosno srodnih prava za istu vrstu prava na istoj vrsti dela, odnosno predmeta srodnog prava. Postojeće organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava koje su obavljale poslove ostvarivanja ovih prava pre stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom i posle stupanja na snagu zakona.

ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

(„Službeni glasnik RS“ br.104/2009)

Pravo na zaštitu industrijskog dizajna pripada autoru ili njegovom pravnom sledbeniku, odnosno poslodavcu, u slučajevima predviđenim zakonaom, a strana fizička i pravna lica u pogledu zaštite industrijskog dizajna uživaju ista prava kao i domaća fizička i pravna lica, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora ili iz načela uzajamnosti. Pravo na industrijski dizajn stiče se upisom u Registar industrijskog dizajna i traje 25 godina od dana podnošenja prijave.

Novina u Zakonu je da se protiv odluke nadležnog organa u postupku zaštite industrijskog dizajna, može podneti žalba u roku od 15 dana Vladi Republike Srbije. Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA INTEGRISANIH KOLA

(„Službeni glasnik RS“ br.104/2009)

Ovim zakonom uređuju se predmet, uslovi i subjekti zaštite topografija integrisanih kola, prava subjekata i način njihovog ostvarivanja, prava privrednog društva ili drugog pravnog lica u kome je topografija nastala, kao i ograničenja u vezi zaštite topografija integrisanih kola.

Topografija, jeste na bilo koji način prikazan trodimenzionalni raspored elemenata, od kojih je najmanje jedan aktivan, i međuveza u integrisanom kolu, ili takav trodimenzionalni raspored pripremljen za proizvodnju određenog integrisanog kola, dok je integrisano kolo, gotov proizvod ili međuproizvod u kome se ostvaruje određena elektronska funkcija i u kome su elementi, od kojih je najmanje jedan aktivan, i međuveze integralno formirani u komadu materijala ili na komadu materijala, odnosno i u komadu i na komadu materijala.

Podelite

Scroll