Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Objavljeno
12/03/2015
Objavljeno u
Bilteni

Na predlog Ministarstva privrede, Vlada Republike Srbije je krajem marta 2015. godine usvojila Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Sl. glasnik RS”, br. 28/2015, u daljem tekstu: “Uredba”), koja je stupila na snagu 21.03.2015. godine, a u cilju poboljšanja programa podsticaja za investicije u proizvodnim sektorima i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine putem ulaganja kojima se grade novi proizvodni kapaciteti (tzv. greenfield investicije) i putem ulaganja u postojeće proizvodne kapacitete (tzv. brownfield investicije). Iako Vlada svake godine usvaja Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija, Uredba iz 2014. godine nikada nije bila primenjena obzirom da nije bilo javnih poziva, te su Uredbom iz 2015. godine uvedene značajne novine.

Jednu od najvažnijih novina uvedenih ovom Uredbom predstavlja priznanje opravdanih troškova, koja propisuje da opravdani troškovi predstavljaju ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva ili troškovi bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta. Pored toga, troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat, kao i troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom osim zemljišta i zgrada, uzimaju se u obzir kao opravdani troškovi.

Uredba predviđa i da visina sredstava koja može biti dodeljena za ulaganja preko 50 miliona evra ne može biti veća od 25% opravdanih troškova ulaganja iznad tog iznosa, a za ulaganja preko 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17% opravdanih troškova ulaganja iznad tog iznosa.

Kada su u pitanju podsticaji za opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta, Uredba predviđa bespovratnu pomoć za korisnike koji otvore nova radna mesta povezana sa investicionim projektom, i to u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, od 20% do 40% opravdanih troškova bruto zarada za nova radna mesta i u iznosima od 3.000 do 7.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Uredba predviđa i podsticaje za opravdane troškove ulaganja u osnovna sredstva, te se povećanje iznosa bespovratnih sredstava u iznosu od 10%, 15%, 20%, 25%, 30% odobrava korisnicima sredstava koji realizuju investicioni projekat u jedinicima lokalne samouprave u zavisnosti od toga kojoj grupi pripada, a prema stepenu razvijenosti.

Uredba definiše i radno intenzivne investicione projekte kojima se otvara najmanje 200, 500 odnosno 1000 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, u roku predviđenom za realizaciju investicionog projekta, te se korisniku projekta može odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava za 10%, 15% odnosno 20% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta. Korisnik sredstava dužan je da obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Uredba sada predviđa i drugačije uslove koji investitori moraju ispuniti, te se u skladu sa članom 9. Uredbe sredstva mogu dodeliti za investicione projekte u proizvodnom odnosno sektoru usluga, pod uslovom da opravdani troškovi ulaganja imaju minimalne vrednosti određene Uredbom, da je obezbeđeno otvaranje minimalno propisanog broja radnih mesta, koje vrednosti zavise od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Pored toga, sredstva mogu biti dodeljena samo pod uslovom da se investicija održi na istoj lokaciji i da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava ne smanjuje najmanje pet godina nakon realizacije projekta, odnosno najmanje tri godine za male i srednje privredne subjekte, kao i to da se zaposlenima redovno isplaćuje zarada iznosu koja je najmanje za 20% veća od minimalne zarade u Republici Srbiji propisane za mesec za koji se isplaćuje zarada.

Uredba predviđa i ograničenje u pogledu namene sredstava za privlačenje direktnih investicija, te se sredstva ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ribolova i akvakulture, saobraćaja, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon – najmanje 100 bruto registrovanih tona), aerodroma i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih subjekata u teškoćama.

Kada je u pitanju postupak dodele sredstava, sprovodi se u skladu sa javnim pozivom koji objavljuje Ministarstvo privrede i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: “Agencija”) na svojoj internet stranici, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

Prijava za dodelu sredstava podnosi se Agenciji koja blagovremene, potpune i dopuštene prijave Agencija dostavlja Komisiji za ocenu projekta (u daljem tekstu: “Komisija”). Izuzetno, prijava za ulaganje od posebnog značaja, van javnog poziva ali uz ispunjavanje ostalih propisanih uslova, podnosi se direktno Ministarstvu privrede.

Među kriterijumima za analizu kvaliteta investicionog projekta su: reference investitora; procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora; broj odnosno procenat visokokvalifikovanih radnika koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta; visina i vrsta investicije; prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta); uticaj investicionog projekta na povećanje konkurentnosti i izlazak na nova tržišta; finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta; održivost investicionog projekta po svim poslovnim parametrima, uključujući i kredibilnu analizu tržišta plasmana i nabavke.

Bespovratna sredstva dodeljuju se Ugovorom o dodeli sredstava koji zaključuju Ministarstvo privrede i korisnik sredstava.

Za razliku od prethodne uredbe koja nije predviđala isplatu dodeljenih sredstava na rate, članom 24. Uredbe propisano je da se isplata vrši na zahtev koji korisnik sredstava dostavlja Ministarstvu privrede i to u tri rate prema jednom od modela predviđenih Uredbom.

Uredba predviđa rok za realizaciju investicionog projekta i otvaranje novih radnih mesta koji iznosi tri godine od dana zaključenja ugovora, a koji se nakon zaključenja može produžiti najviše na pet godina.

Novinu predstavlja i obaveza korisnika sredstava da priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije, na osnovu koje Ministarstvo privrede može naplatiti sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

Podelite

Scroll