Pravilnik o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima („Sl.Glasnik RS“, br.20/96 i 32/2010)

Objavljeno
19/08/2010
Objavljeno u
Bilteni

Na osnovu odredbi Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.Glasnik RS“, br.46/95…62/06), Ministar za infrastrukturu je doneo Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima (dalje: „Pravilnik“), koji stupa na snagu, dana 22.05.2010.godine.

Cilj donošenja navedenog Pravilnika je da se smanje obaveze i troškovi vlasnika vozila a naročito troškova onih vlasnika koji moraju angažovati drugo pravno lice ili preduzetnika koji ispunjava propisane kadrovske i tehničke uslove za navedenu proveru tehničke ispravnosti vozila.

Putni nalog se sada izdaje za jedan ili više prevoza i može se koristiti do potpunog popunjavanja putnog naloga sa podacima, ali ne duže od 30 (trideset) dana. Ovo znači da se putni nalog više ne mora potpisivati i overavati svakih sedam dana, već svakih mesec dana.

Podelite

Scroll