Elektronska dostava izvestaja o fakturisanim uslugama

Objavljeno
18/04/2011
Objavljeno u
Bilteni

Zakon o deviznom poslovanju („Sl.glasnik RS“, br.62/2006) reguliše osnivanje i delokrug deviznog inspektorata. Devizni inspektorat se osniva kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i poverava mu se vršenje inspekcijskih poslova, poslova vođenja prekršajnog postupka i sa njima povezanih stručnih poslova. Juna 2010.godine uvedena je novina, odnosno mogućnost dostavljanja izveštaja o fakturisanim uslugama u elektronskoj formi, zbog čega je doneto Uputstvo za korišćenje aplikacije za elektronsku dostavu izveštaja o fakturisanim uslugama u elektronskoj formi (dalje: „Uputstvo“).

Uputstvo obuhvata minimum tehničkih preduslova za vršenje elektronske dostave faktura. Prema članu 3 stav 1 tačka 1 Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Sl.glasnik RS“, br.112/2006 i 39/2010, dalje: „Uredba“), svi rezidenti i nerezidenti su dužni da deviznom inspektoratu, radi obavljanja posredne kontrole uvoza i izvoza roba i usluga, u štampanoj ili elektronskoj formi dostave po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga izveštaj o fakturisanim uslugama u roku od 30 dana od dana fakturisanja. Obveznik se može opredeliti za dostavljanje faktura u štampanoj ili elektronskoj formi, ali ako se neko prijavi i registruje za elektronsku dostavu, obavezan je ubuduće da fakture dostavlja samo elektronski, što predstavlja određeno ograničenje. Za sada, načini dostavljanja dokumenata, u štampanoj ili elektronskoj formi, u pogledu rokova, pravila i svega ostalog potpuno su ravnopravna, bez obzira na odabrani način dostavljanja.

Registracija obveznika koji žele da dostavljanje faktura obavljaju elektronskim putem, vrši se tako što se deviznom inspektoratu dostavlja „Prijava za elektronsku dostavu dokumenata – obrazac EDD“ (dalje: „Prijava“), koja može da se preuzme na sajtu deviznog inspektorata.

Ukoliko devizni inspektorat odobri Prijavu, obvezniku se otvara nalog za registraciju. Pored korisničkog imena, koje određuje obveznik, prilikom popunjavanja Prijave, devizni inspektorat dodeljuje inicijalnu lozinku. Naglašavamo da se inicijalna lozinka, dodeljena od strane deviznog inspektorata, koristi samo za prvi pristup aplikaciji i tom prilikom se lozinka menja i bira nova, koju treba obavezno zapamtiti.

Devizni inspektorat je izašao u susret pravnim licima koji imaju veliki broj faktura, tako što se omogućava posedovanje i više naloga za registraciju. Sama procedura otvaranja naloga za registraciju, ne oslobađa obveznike da do trenutka otvaranja naloga za registraciju ne dostavljaju fakture u štampanoj formi.

Detaljno uputsvo u vezi sa Uputstvom možete pronaći na veb sajtu deviznog inspektorata http://www.devizni.gov.rs/uputstva.htm.

ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE

Obračuna o izvršenom kompenzacionom poslu, ugovora o prenosu potraživanja/preuzimanju duga, ugovora o promeni nerezidenta i godišnjeg finansijskog izveštaja –

 Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Sl.glasnik RS“, br.112/2006 i 39/2010, dalje: „Uredba“), u članu 3 stav 1 tačka 2, 3 i 5 i u stavu 2 propisuje da su svi rezidenti i nerezidenti dužni da deviznom inspektoratu, radi obavljanja posredne kontrole uvoza i izvoza roba i usluga, u štampanoj ili elektronskoj formi dostave:

  • po poslovima kupovine ili prodaje, odnosno plaćanja ili naplaćivanja potraživanja i dugovanja iz člana 7 Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br.62/2006, dalje: „Zakon“), rezident – poverilac koji prenosi potraživanje, rezident – dužnik koji preuzima dugovanje, rezident uputilac – asignant, ugovor, izmene, odnosno dopune ugovora koji sadrži broj i godinu iz knjige kontrolnika, dokaze o raskidu ugovora u roku do 10 dana od dana zaključenja ugovora, od dana nastale promene, odnosno od dana raskida ugovora. Rezident, novi poverilac, odnosno novi dužnik po istim ugovorima koji sadrže isti broj i godinu iz knjige kontrolnika, dostavlja dokumentaciju po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga u roku do 10 dana od dana nastale promene;
  • po poslovima naplaćivanja, odnosno plaćanja drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome se duguje, odnosno od koga se potražuje, po tekućim ili kapitalnim poslovima iz člana 33 Zakona, i to ugovor, izmene, odnosno dopune ugovora koji sadrže broj i godinu iz knjige kontrolnika, kao i dokumentaciju po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga, izveštaj po fakturisanim uslugama u roku od 10 dana od dana nastale promene;
  • po kompenzacionim poslovima, obračun o izvršenju posla u skladu sa tačkom 5 Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 109/05), nosilac posla je dužan da navedenu dokumentaciju dostavlja u roku iz rešenja o odobrenom kompenzacionom poslu;
  • radi izveštavanja o ostvarenoj dobiti po poslovima obavljanja privrednih delatnosti u inostranstvu, rezident – osnivač pravnog lica i ogranka u inostranstvu, dostavlja deviznom inspektoratu godišnji obračun o utvrđivanju dobiti, overen od nadležnog organa u inostranstvu u roku do 30 dana od dana izrade, odnosno predaje nadležnom organu u zemlji u kojoj se obavlja privredna delatnost.

Kao što je i navedeno, od sada prethodno navedena dokumentacija može da se dostavlja i elektronskim putem. Elektronska dostava se vrši od 01.novembra 2010.godine, pri čemu se obveznik može opredeliti za dostavljanje dokumentacije u elektronskoj ili štampanoj formi. Ukoliko se obveznik opredelio za dostavu u elektronskoj formi, time se obavezao da ubuduće svu dokumentaciju dostavlja na taj način.

Prijavu za elektronsku dostavu dokumenata, kao i detaljno uputstvo u vezi sa tehničkim preduslovima, načinom registracije, dostavljanjem prijave, pristupanjem nalogu, promenom podataka, kao i ukidanjem naloga možete preuzeti na sajtu http://www.devizni.gov.rs/uputstva.htm.

Podelite

Scroll