REM usvojio set medijskih pravilnika

Objavljeno
17/05/2024
Objavljeno u
Vesti

U Službenom glasniku 43 od 10.05.2024. godine objavljen je set Pravilnika donetih na osnovu Zakona o elektronskim medijima, donetih od strane Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, a kojim se zamenjuju do tada važeći podzakonski akti koji regulišu uslove i način pružanja medijskih usluga.

Tako su usvojeni Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga i Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga kojima su izvršena određena (manja) preciziranja i dopune, dok su novi Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge i Pravilnik o uslovima i kriterijumu za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev, zamenili prethodno četiri važeća Pravilnika koja su regulisala navedenu materiju – konkretno dva Pravilnika iz 2015. godine koja su regulisala uslove za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev, odnosno na osnovu sprovedenog javnog konkursa, kao i dva Pravilnika iz 2016. godine koja su posebno regulisala tehničke i organizacione uslove za pružanje medijske usluge.

Usvojen je i novi Pravilnik o načinu formiranja Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost, kojim je, sa jedne strane, predviđena obaveza pružalaca medijskih usluga televizije sa nacionalnom frekvencijom da, ukoliko nije zainteresovan za prenos događaja od posebnog značaja, u roku od najkasnije 15 dana pre dana emitovanja događaja, pisanim putem o tome izvesti Regulatora (Regulatorno telo za elektronske medije – REM), dok je sa druge strane predviđena mogućnost pružaoca medijske usluge televizije koji ne ispunjava propisane uslove i nema dodeljenu nacionalnu frekvenciju, a koji je zainteresovan za prenos najvažnijih događaja od posebnog značaja, pisanim putem podnese zahtev Regulatoru za davanje prethodne saglasnosti na prenos događaja od posebnog značaja.

Na kraju, novim Pravilnikom o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture, precizirano je da Regulator daje saglasnost na svaku planiranu promenu vlasničke strukture u osnovnom kapitalu imalaca dozvola radi zaštite medijskog pluralizma, kao i da ako imalac dozvole izvrši promenu vlasničke strukture bez prethodno izdate saglasnosti Regulatora, Regulator inicira odgovarajuće postupke pred nadležnim organima i/ili pokreće ispitni postupak zbog kršenja obaveze koja proističe iz uslova navedenih u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.

Svi pomenuti Pravilnici stupaju na snagu 18.05.2024. godine.

Podelite

Scroll