Pravilnik o kamatnim stopama za 2024. godinu

Objavljeno
07/06/2024
Objavljeno u
Vesti

Ministar finansija usvojio je, na osnovu člana 61. stav 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica,  novi Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2024. godinu  („Pravilnik“).

Pravilnikom se propisuju kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, koje se obračunavaju na zajmove, odnosno na kredite između povezanih lica i primenjuju se na utvrđivanje poreza na dobit za 2024. godinu.

Transferne cene predstavljaju finansijski izveštaj koji opisuje poslovne transakcije između povezanih lica, dok princip „van dohvata ruke“ označava način utvrđivanja transferne cene koji nalaže da se one formiraju na isti način kao da se poslovni odnosi odvijaju između međusobno nepovezanih lica. Ovaj princip je jedan od načina kontrola cena između povezanih lica, koja se sprovodi tako što se transferne cene porede sa cenom utvrđenom po principu „van dohvata ruke, dok teret dokazivanja ispravnosti transfernih cena pada na teret obveznika – povezanih lica.

Može se primetiti značajan porast propisanih kamatnih stopa, koje su uvećane i do dva puta, u poređenju sa 2023. godinom. Tako je, primera radi, kamatna stopa za druga privredna društva (osim banaka i davaoca finansijskog lizinga) kamatna stopa za kratkoročne kredite u dinarima povećana sa 3,88% u 2023. godini na 7,57% u 2024. godini, dok je kamatna stopa za dugoročne kredite u dinarima povećana sa 4,74% na 8,30%. Slična je situacija i u odnosu na kratkoročne kredite u evrima (i dinarske kredite indeksirane u evrima), gde je kamatna stopa porasla sa 2,98% na 6,12%, odnosno sa 3,22% za dugoročne kredite na 6,23% u 2024. godini.

Podelite

Scroll