Izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2023. godinu

Objavljeno
29/03/2024
Objavljeno u
Vesti

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 22 od 20. 3. 2024. godine, objavljen je Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2023. godinu. Izveštaj obuhvata pregled aktivnosti na zaštiti od diskriminacije i unapređivanju ravnopravnosti u 2023. godini.

Prema informacijama iz ovog Izveštaja, tokom 2023. godine, Poverenik je postupao u 3.282 predmeta, što predstavlja povećanje broja predmeta u odnosu na 2022. godinu. Po preporukama Poverenika postupljeno je u 84.3 % slučajeva što predstavlja blagi pad u odnosu na prethodne godine.

Kada je u pitanju zaštita od diskriminacije:

  • poverenik je postupao u 600 pritužbi,
  • organima javne vlasti i drugim licima upućeno je 20 inicijativa za izmenu propisa
  • dato je 32 mišljenja na nacrte zakona i drugih opštih akata
  • podnet je jedan predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti
  • vodi se parnični postupak u kome je Poverenik umešač po tužbi za zaštitu od diskriminacije koju je pokrenulo drugo lice.

Najveći broj pritužbi građana tokom 2023. godine odnosio se na diskriminaciju po osnovu starosnog doba i zdravstvenog stanja, invaliditeta, nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, pola, bračnog i porodičnog statusa.

Koristimo priliku da podsetimo sve privredne subjekte na obaveze propisane Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, koje zavise od vrste obveznika, a odnose se na:

  • obavezu usvajanja Plana mera za unapređenje rodne ravnopravnosti i obaveštavanje nadležnog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (Ministarstvo), u roku od 15 dana od dana usvajanja;
  • obavezu usvajanja izveštaja o realizaciji godišnjeg plana ili programa i obaveštavanja Ministarstva, u roku od 30 dana od dana njegovog usvajanja;
  • obavezu sačinjavanja godišnjih izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i dostavljanja Ministarstvu najkasnije do 15.01. tekuće godine;
  • obavezu evidentiranja podataka razvrstanih po polu, koja evidencija predstavlja sastavni deo godišnjeg izveštaja i dostavlja se Ministarstvu najkasnije do 15. 1. tekuće godine i
  • obavezu sačinjavanja Plana upravljanja rizicima i dostavljanja Ministarstvu najkasnije do 15. 1. tekuće godine.
Podelite

Scroll