Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije

Objavljeno
31/05/2024
Objavljeno u
Vesti

U Službenom glasniku RS broj 47 od 24.05.2024. godine, objavljen je novi Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (u daljem tekstu „Poseban kolektivni ugovor“), kojim su uređena prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti građevinarstva.

Poseban kolektivni ugovor zamenio je do tada važeći Poseban kolektivni ugovor po prvi put objavljen 20. maja 2023 godine, kojim je poboljšan pravni položaj zaposlenih i olakšan pravni položaj poslodavca u ovoj oblasti.

Poseban kolektivni ugovor donosi određene novine u odnosu na prethodno doneti Poseban kolektivni ugovor, i to u oblasti:

  • uslova za zasnivanje radnog odnosa, pa tako stranac koji se zapošljava, odnosno privremeno zapošljava u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca, ima jednaka prava i obaveze u pogledu rada i zapošljavanja, kao i državljani Republike Srbije, ako su ispunjeni uslovi u skladu sa zakonom.
  • bezbednosti i zdravlja na radu, gde je propisana dodatna obaveza poslodavca, i to da je poslodavac dužan da, u realizaciji učenja kroz rad, obezbedi propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost i zdravlje na radu, kao i primenu propisa kojima se uređuje opasan rad za decu.
  • kolektivnog osiguranja zaposlenih u slučaju proglašenja vanrednog stanja zbog visokih temperatura i toplotnih talasa, potrebno je postupiti u skladu sa odredbama Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Posmatrano u odnosu na Zakon o radu, Poseban kolektivni ugovor, između ostalog. predviđa veće procente za obračun uvećane zarade u pojedinim slučajevima, i to:

  • za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 120% od osnovice;
  • za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 30% od osnovice;

Posebni kolektivni ugovor zaključen je za period od jedne godine i predviđa rok poslodavcima od 90 dana da usaglase opšte akte i ugovore o radu sa odredbama kolektivnog ugovora, zaključno sa 21.08.2024. godine.

Podelite

Scroll