Inostrani klijent angažovan na 3,5 mil. evra vrednom JPP projektu

Objavljeno
07/04/2016
Objavljeno u
Vesti

Advokatska kancelarija Tasić & Partners zastupala je i savetovala inostranog klijenta u restriktivnom postupku javno-privatnog partnerstva, procenjene vrednosti od oko 3,5 miliona evra. Postupak je sproveden u dve faze, i okončan kroz postupak elektronske aukcije, pri čemu je klijent kancelarije proglašen za najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom JPP postupku.

Vanja Stojanović, junior partner u Tasić & Partners, koja je bila zadužena za predmetni projekat, je tom prilikom izjavila da se kancelarija suočila sa brojim izazovima – od inicijalne faze dostavljanja dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova u pogledu finansijskog, kadrovskog i tehničkog kapaciteta, sve do finalne faze koja je uključivala elektronsku aukciju. Angažman kancelarije, kako ističe, uključivao je i tumačenje i primenu relevantnih propisa i Direktiva EU, koordinaciju aktivnosti između svih učesnika u postupku, ali i zaštitu prava i interesa klijenta u žalbenom postupku, koji je okončan u korist kljenta.

Podelite

Scroll