Skip links

Legal aspects of issuing and converting convertible bonds

Izdavanjem obveznica, koje predstavljaju dužničke hartije od vrednosti, privredno društvo
pribavlja dodatna sredstva za kreditiranje svog poslovanja. Korporativne obveznice u novijoj praksi finansijskog tržišta u Srbiji nisu imale značaniju primenu, dok zamenljive korporativne obveznice do sada ni jednom nisu izdate, shodno podacima Komisije za hartije od vrednosti. Autor u ovom radu nakon isticanja najkonvencionalnije podele obveznica i definisanja pojma zamenljivih obveznica, analizira i pozitivno-pravni okvir za izdavanje i konverziju zamenljivih obveznica. U radu je dat osvrt i na nekonzistentnost odredaba zakona koji reguišu institut zamenljivih obveznica i hartija od vrednosti generalno uz predloge za poboljšanje, izmedju ostalog i kroz harmonizaciju zakona koji regulišu ovu oblast.

Preuzmite PDF

Leave a comment