Minority shareholders: General issues on definition on concept and mechanisms of legal protection

Published:
27/11/2017
Published in:
Publications

REZIME: Zaštita prava manjinskih akcionara je važna tema korporativnog upravljanja i regulative kompanijskog prava, koja ima nadnacionalni značaj. Da bi se pružila zaštita manjinskim akcionarima, potrebno je razumeti i definisati pojam manjinskih akcionara, kao i mehanizme uspostavljanja balansa između većine i manjine u društvu radi sprečavanja eksproprijacije prava manjine. Predmet istraživanja ovog rada su različite kategorije manjinskih akcionara i dostupnih mehanizama zaštite. Cilj istraživanja jeste definisanje kriterijuma prema kome se određuje pojam manjinskih akcionara, identifikovanje različitih kategorija manjinskih akcionara i pregled normativnih i „soft law“ mehanizama zaštite manjinskih akcionara.

Share on

Scroll