Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Objavljeno
13/11/2023
Objavljeno u
Bilteni

(“Sl. glasnik RS”, br. 92/2023)

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Zakon”) koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 92/2023 od 27. oktobra 2023. godine i koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine.

Razlozi za izmene i dopune Zakona sadržani su u potrebi da se racionalnije uredi pitanje utvrđivanja privremene sprečenosti za rad osiguranika, odnosno da se smanje zloupotrebe u ostvarivanju prava na privremenu sprečenost za rad.

U postupku kontrole uočeno je da izabrani lekari utvrđuju privremenu sprečenosti za rad u dužini koja je mimo propisane preporučene dužine privremene sprečenosti za rad, a bez dodatne dijagnostike i lečenja od strane specijaliste odgovarajuće specijalnosti, odnosno bez dodatnog obrazloženja zdravstvenog stanja obolelog koja utiče na dužinu privremene sprečenosti za rad, usled čega su smanjena ovlašćenja izabranog lekara.

Izabrani lekar sada, u skladu sa Zakonom, u smislu povezivanja broja dana privremene sprečenosti za rad sa ili bez prekida, u određenom vremenskom periodu, utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 30 dana, umesto do 60 dana (kako je bilo po prethodno važećim odredbama zakona), a nakon toga privremenu sprečenost utvrđuje prvostepena lekarska komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (“RFZO”).

Ostavljena je mogućnost da izabrani lekar može da utvrdi privremenu sprečenost za rad i do 60 dana, ali samo u propisanim slučajevima.

U cilju efikasnijeg ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad i to u slučaju kada se naknada zarade isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, propisano je da obračun naknade zarade vrši samo RFZO koji taj obračun dostavlja poslodavcu, a ne i poslodavac (u skladu sa ranije važećim odredbama, obračun naknade zarade za zaposlene koja se isplaćuje na teret sredstava RFZO vršio je najpre poslodavac, a nakon toga i RFZO).

Poslodavac dostavlja filijali RFZO-a zahtev za isplatu naknade zarade kada je isplatilac naknade RFZO i filijala utvrđuje pravo na naknadu zarade, visinu naknade zarade i najkasnije u roku od 21 dan od dana prijema zahteva za isplatu naknade zarade, vrši obračun, koji dostavlja poslodavcu i prenosi odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca.

Novinama Zakona je propisano i da je primljena sredstva poslodavac dužan da isplati osiguraniku najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema (za razliku od ranije propisanih 30 dana), a ukoliko isplata u navedenom roku nije izvršena poslodavac je dužan da vrati sredstva filijali sa kamatom za koja su sredstva uvećana dok su se nalazila na posebnom računu poslodavca.

Dodatno, poslodavac je dužan da zahtev za ostvarivanje naknade zarade podnese filijali najkasnije u roku od 15 dana od dana isplate zarade za mesec na koji se naknada odnosi (u odnosu na prethodno važeći rok od 30 dana).

Novim Zakonom je skraćen broj dana do kojih izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad, a to je 30 dana, s tim da je ostavljena i mogućnost da izabrani lekar utvrdi privremenu sprečenost za rad i do 60 dana.

Privremenu sprečenost za rad do 60 dana izabrani lekar utvrđuje za: osiguranika obolelog od maligne bolesti; osiguranika privremeno sprečenog za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće; osiguranika sa invaliditetom; osiguranika kod koga je neposredno obavljena hirurška intervencija, osim u slučaju kada je ta intervencija obavljena u dnevnoj bolnici.

Zakonom je propisano i da prvostepena lekarska komisija RFZO-a:

  • daje ocenu i utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika po predlogu izabranog lekara preko 30, odnosno 60 dana (u slučajevima kada je izabrani lekar utvrdio privremenu sprečenost za rad do 60 dana), kao i da
  • odlučuje po prigovoru osiguranika ili poslodavca na ocenu izabranog lekara o privremenoj sprečenosti za rad.

Izvršene su i korekcije kaznenih odredbi u skladu sa usvojenim rešenjima, te je propisano da će se novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, ako ne dostavi filijali zahtev za isplatu naknade zarade sa svim dokazima potrebnim za isplatu za zaposlene čija se naknada zarade obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ili ako naknadu zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja koja je preneta na poseban račun poslodavca ne isplati osiguraniku najkasnije u roku od sedam dana od dana njihovog prijema, a ne vrati ih filijali sa kamatom za koja su sredstva uvećana dok su se nalazila na posebnom računu poslodavca.

Takođe, propisano je da će se novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj RFZO, ako ne utvrdi pravo na naknadu zarade, visinu naknade zarade ili najkasnije u roku od 21 dana od dana prijema zahteva za isplatu naknade zarade sa svim dokazima potrebnim za isplatu naknade zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ne izvrši obračun naknade zarade, ili ga ne dostavi poslodavcu ili ne prenese odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll