Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni Glasnik RS”, br.36/2009)

Objavljeno
19/08/2009
Objavljeno u
Bilteni

Narodna Skupština Republike Srbije je na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2009.godini, dana 12.maja 2009.godine donela Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 23.maja 2009.godine, s tim što je tema aktuelizovana nastupanjem određenih rokova primene Zakona.

Odredbe Zakona se odnose na uvezenu ambalažu, ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja u promet i sav ambalažni otpad koji je nastao obavljanjem privrednih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije. Ovim Zakonom se želi postići svrha očuvanja prirodnih resursa, zaštita životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj savremene proizvodnje ambalaže, uspostavljanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa načelom podele odgovornosti. Osnovna načela u podeli odgovornosti svih privrednih subjekata jesu da „zagađivač plaća“ tokom životnog ciklusa proizvoda, zatim sprečavanje odnosno smanjenje stvaranja ambalaže i ambalažnog otpada, ponovna upotreba i recikliranje kao i dobrovoljno sporazumevanje o upravljanju ambalažnim otpadom.

Vezano za proizvođača, uvoznika, pakera ili punioca i isporučioca, isti su dužni da do 31. marta tekuće godine dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u prethodnoj godini, uz određene izuzetke.

Privredni subjekti (uvozinci i proizvođači) su sada u obavezi u skladu sa Planom smanjenja ambalažnog otpada Republike Srbije u 2010 godini prikupe i recikliraju minimum 5 (pet) posto svoje ambalaže, s tim što će se ovaj procenat sukcesivno povećavati, kao i da do 23.05.2010.godine potpišu ugovore sa operaterima, ukoliko žele da svoju obavezi upravljanja ambalažnim otpadom povere trećem licu.

Zakonodavac je ostavio rokove za prilagođavanje i to rok od 12 meseci za organizaciju preuzimanja ambalažnog otpada, rok od 18 meseci za obezbeđivanje upravljanja ambalažnim otpadom i dr.

Ukoliko privredna društva ne ispune svoje obaveze, predviđena je novčana kazna od 500.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara.

Podelite

Scroll