Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine (eko-taksa)

Objavljeno
11/01/2024
Objavljeno u
Bilteni

Izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019…92/2023 i 120/2023 – usklađeni din. izn., “Zakon”) promenjene su, između ostalog, odredbe koje se tiču naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (eko-taksa).

Zakonom je sada predviđeno da su obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, pored pravnih lica i preduzetnika, takođe i ogranci stranog pravnog lica, koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.

Pod obavljanjem aktivnosti podrazumeva se obavljanje delatnosti pravnog lica, preduzetnika i ogranka stranog pravnog lica u sedištu i izdvojenim poslovnim jedinicama.

Pod izdvojenom poslovnom jedinicom, podrazumevaju se poslovni prostor i poslovne prostorije izvan sedišta u kojima obveznik obavlja delatnost, kao i zemljište i prostorije na zemljištu koje služe za obavljanje delatnosti.

Izdvojenom poslovnom jedinicom se smatra i obavljanje delatnosti na gradilištu u neprekidnom trajanju dužem od 12 meseci.

Utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine vrši organ jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda a izmenama Zakona predviđena je i drugačija dinamika plaćanja.

Tako će se naknada plaćati tromesečno (kvartalno), u iznosu utvrđenom rešenjem, srazmerno broju dana u tromesečju za koje se naknada plaća u odnosu na obavezu utvrđenu za kalendarsku godinu, u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, dužan je da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade nadležnom organu na čijoj teritoriji obveznik naknade obavlja aktivnost do 30. aprila za razliku od ranijeg zakonskog rešenja po kojem je navedeni rok bio 30. jul.

Obveznik koji je počeo da obavlja delatnost, obveznik koji je registrovao privremeni prekid ili prestao da obavlja delatnost dužan je da organu nadležnom za utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana registrovanja promene, dostavi na propisanom obrascu podatke od značaja za utvrđivanje naknade.

Dodatno su propisana i oslobođenja pa tako naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine ne plaća:

  • direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava, stambene zajednice i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
  • preduzetnik za vreme prekida obavljanja delatnosti koje registruje u skladu sa zakonom o registraciji;
  • udruženje – nedobitna organizacija, crkva i verska zajednica, koje se finansira isključivo od članarina, članskih doprinosa, donacija, dotacija, subvencija i sl.;
  • upravljač nacionalnog parka, javno preduzeće koje gazduje šumama i šumskim zemljištem.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll