Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije

Objavljeno
10/10/2023
Objavljeno u
Bilteni

(„Sl. glasnik RS“, br. 76/2023)

Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 76/2023, dalje: “Zakon”) stupio je na snagu 15. septembra 2023. godine, ali je njegova primena odložena za godinu dana, tako da će početi da se primenjuje od 15. septembra 2024. godine.

Osnovni ciljevi Zakona su promena pravne forme javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija u pravnu formu privrednih društava i uređenje upravljanja privrednim društvima, kontrole i drugih pitanja od značaja za državu kao člana privrednog društva.

Društvo kapitala u smislu ovog Zakona jeste privredno društvo sa pravnom formom društva s ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva u kojem Republika Srbija ima svojstvo člana, odnosno akcionara sa više od 50% osnovnog kapitala društva, kao i privredno društvo u kojem Republika Srbija ima kontrolno vlasništvo po drugom osnovu.

Izuzetno, pojedine odredbe ovog Zakona se primenjuju na privredno društvo u kojem Republika Srbija ima 50% ili manje učešća u osnovnom kapitalu.

U skladu sa odredbama Zakona, javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija vrši promenu pravne forme u društvo s ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo. Prilikom sprovođenja promene pravne forme zadržava se pravni subjektivitet i poslovni identitet javnog preduzeća, bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta.

Društva kapitala, najkasnije do 1. avgusta tekuće godine dostavljaju Ministarstvu privrede predloge za izradu godišnjih smernica za upravljanje, kojima se utvrđuju godišnji ciljevi društva kapitala sa merama i uputstvima za njihovo ostvarivanje.

Društvo kapitala takođe dostavlja Ministarstvu privrede (i) srednjoročni plan poslovanja; (ii) godišnji plan poslovanja; (iii) periodični izveštaj o poslovanju; (iv) druge podatke o poslovanju, po potrebi.

Društvo kapitala je dužno da, preko Ministarstva, pribavi saglasnost Vlade na (i) izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta; (ii) akt o promeni pravne forme i statusnoj promeni; (iii) akt o ulaganju kapitala; (iv) akt o sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti društva kapitala; (v) akt o cenovniku proizvoda i usluga društva kapitala koje obavlja delatnost od opšteg interesa, odnosno pruža usluge od opšteg ekonomskog interesa u skladu sa posebnim zakonom, osim ako drugim zakonom nije predviđeno da tu saglasnost daje drugi državni organ.

Predstavnik Republike Srbije u skupštini društva kapitala, zastupa interese Republike Srbije i dužan je da izvršava svoje poslove stručno i savesno, imenuje se na četiri godine i razrešava aktom ministra, nakon prethodne saglasnosti Vlade.

Lice koje obavlja funkciju direktora društva kapitala imenuje se u skladu sa Zakonom, nakon sprovedenog javnog konkursa. Izuzetno, do imenovanja direktora po sprovedenom javnom konkursu, imenuje se vršilac dužnosti direktora, shodnom primenom Zakona, bez sprovođenja javnog konkursa, a najduže na period do godinu dana.

Društvo kapitala koje pored poverene usluge od opšteg ekonomskog interesa, obavlja i druge delatnosti, dužno je da vodi odvojene račune za svaku delatnost pojedinačno, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Odvojeni računi treba da prikažu na jasan i nedvosmislen način razdvojene troškove i prihode u vezi sa obavljanjem poverene usluge u odnosu na troškove i prihode u vezi sa obavljanjem druge delatnosti.

Društvo kapitala je dužno da, u roku od 30 dana od usvajanja akata koje sadrže informacije od značaja za javnost, odnosno imenovanja lica u organe društva, na svojoj internet stranici objavi iste.

Društvo kapitala je dužno da donese Etički kodeks kao i da dostavi Ministarstvu izveštaj o implementaciji Kodeksa korporativnog upravljanja koji donosi Vlada, najkasnije do kraja prvog tromesečja tekuće godine, za prethodnu godinu.

Lica angažovana u organima društva kapitala moraju da ispunjavaju minimum uslova propisanih zakonom (u pogledu obrazovanja, iskustva i ostalih kriterijuma) kao i da se stručno usavršavaju iz oblasti korporativnog upravljanja, prema programu koji donosi nadležni ministar. Provere znanja i polaganje ispita iz oblasti korporativnog upravljanja biće u nadležnosti Privredne komore Srbije.

U slučaju nepostupanja po Zakonom predviđenim obavezama, odgovorno lice u društvu kapitala kazniće se za prekršaj i to novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Društva kapitala su dužna da dostave Ministarstvu privrede spisak nepokretne imovine nad kojom imaju pravo svojine, odnosno pravo korišćenja, najkasnije u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona.

Najkasnije u roku od godinu dana od dana završetka pravnog posla iz prethodnog stava, društvo kapitala je dužno da izvrši procenu vrednosti kapitala i imovine i iste dostavi ministarstvu.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

Podelite

Scroll