Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Objavljeno
01/06/2021
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021, u daljem tekstu: „Zakon“) koji je stupio na snagu 01.06.2021. godine.

Zakonom se uređuju pojam, značenje i mere politike za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti i druga pitanja od značaja u ovoj oblasti i utvrđuje se obaveza organa javne vlasti, poslodavaca i drugih socijalnih partnera da integrišu rodnu perspektivu u oblasti u kojoj deluju.

Rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za lični razvoj i razvoj društva koje podrazumevaju ravnopravni tretman i ravnopravno učešće žena i muškaraca u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i drugim oblastima društvenog života i u svim fazama planiranja, pripreme, donošenja i sprovođenja odluka i ravnopravno korišćenje njihovih rezultata, bez postojanja rodnih ograničenja i rodne diskriminacije.

Zakonom su između ostalog, propisane obaveze poslodavaca, koje Zakon definiše kao domaće ili strano pravno i fizičko lice u javnom i privatnom sektoru, koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica.

U tom smislu, poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica, dužni su da određuju i sprovode posebne mere u zavisnosti od ciljeva koje je potrebno ostvariti njihovim određivanjem, koje mere se određuju i sprovode u okviru godišnjih planova ili programa rada, koji pored elemenata propisanih zakonom, obavezno sadrže i deo koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti. Poslodavci čiji planovi ili programi nisu javno dostupni dužni su da o donošenju plana ili programa kao i o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana ili programa obaveste Ministarstvo nadležno za oblast ljudskih prava i da uz obaveštenje dostave izvod iz plana, odnosno programa u delu koji se odnosi na ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti, najkasnije u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja dok su poslodavci čiji su planovi ili programi javno dostupni dužni da Ministarstvu dostave obaveštenje o glasilu ili internet stranici na kojoj je plan ili program objavljen, u roku od 15 dana od dana donošenja.

Poslodavac u javnom i privatnom sektoru dužan je da:

  • programe stručnog usavršavanja i stručnog osposobljavanja sprovode uvažavajući porodične obaveze zaposlenih lica (obaveze staranja i brige o deci, starijim i bolesnim članovima porodice i sl.);
  • zaposlenima ili njihovim predstavnicima, najmanje jednom godišnje obezbeđuju informacije o položaju žena i muškaraca zaposlenih ili radno angažovanih kod poslodavca, koje obuhvataju podatke o posebnim merama koje se primenjuju radi unapređenja rodne ravnopravnosti, pregled zastupljenosti žena i muškaraca na različitim nivoima organizacije, informacije o njihovim zaradama i razlike u njihovim platama iskazane prema polu zaposlenih, a koje ne sadrže podatke o ličnosti zaposlenih, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti;
  • obezbedi finansijska sredstva za ostvarivanje ovih obaveza.

Poslodavac je dužan da zaposlenog po povratku sa odsustva sa rada zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta, odsustva radi posebne nege deteta, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, vrati na iste ili druge ekvivalentne posloveZabranjen je premeštaj navedenih zaposlenih ili upućivanje na rad kod drugog poslodavca, ukoliko je to za zaposlenog nepovoljnije, osim ako je to učinjeno u skladu sa nalazom nadležnog zdravstvenog organa ili zbog organizacionih promena kod poslodavca, koji su izvršeni u skladu sa zakonom.

Odsustvovanje sa posla zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta, odnosno očinstva i materinstva (roditeljstva), usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, ne može biti razlog za uskraćivanje prava na stručno usavršavanje, napredovanje i sticanje višeg zvanja, korišćenje svih poboljšanja radnih uslova obezbeđenih tokom odsustva te se navedeno odsustvo neće računati kod procene uspešnosti rada u ukupnom vremenskom periodu u kome se uspešnost rada računa.

Poslodavci su dužni da posebno evidentiraju podatke utvrđene članom 65. Zakona, na posebnom obrascu, u koji se unosi i svaka promena tih podataka, u roku od osam radnih dana od dana kada je nastala promena.

Poslodavci su dužni da evidentirane podatke daju na uvid nadležnoj inspekciji kao i nadležnom Ministarstvu na njegov zahtev, na način i u skladu sa zaštitom podataka o ličnosti.

Poslodavci su dužni da sačinjavaju godišnje izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti koji sadrži ocenu stanja u pogledu ostvarene rodne ravnopravnosti kod poslodavca, uključujući i razloge zbog kojih nije ostvarena propisana ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca u sastavu poslodavca, ako ta zastupljenost nije ostvarena. Poslodavci su dužni da izveštaj dostave Ministarstvu najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Takođe, Zakon propisuje dodatne obaveze za organe javne vlasti koje definiše kao državne organe, organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i javna preduzeća, ustanove, javne agencije i druge organizacije i lica kojima su zakonom poverena pojedina javna ovlašćenja, kao i pravna lica koje​​ osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Naime, pored napred navedenih obaveza, organi javne vlasti koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica, dužni su da iz reda svojih zaposlenih odrede lice zaduženo za rodnu ravnopravnost kao i da donesu Plan upravljanja rizicima za čiju izradu i sprovođenje će nadležno Ministarstvo doneti pravilnik i to u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Zakonom su predviđene kaznene odredbete će se za prekršaj kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 RSD do 2.000.000,00 RSD poslodavac koji ima svojstvo pravnog lica ukoliko ne postupi po obavezama odnosno ako postupi suprotno propisanim zabranama dok će se odgovorno lice u pravnom licu kazniti novčanom kaznom u iznosu od 5.000, RSD do 150.000,00 RSD.

 

Za sve dodatne konslutacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na office@tasiclaw.com ili putem telefona na +381116302233.

 

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll