Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011)

Objavljeno
25/05/2011
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je, na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini, 25.05.2011. godine, donela Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011, dalje: „ZPD“) koji je stupio na snagu 04.06.2011. godine, a počinje da se primenjuje od 01.02.2011. godine, osim člana 344 stav 9 i člana 586 stav 1 tačka 8, koji će se primenjivati od 01.01.2014. godine.

Danom početka primene ZPD-a prestaju da važe raniji Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.125/2004), osim odredbe člana 456 koji se primenjuje do okončanja privatizacije postojećih društvenih preduzeća i privrednih društava koja posluju društvenim ili državnim kapitalom, Zakon o privatnim preduzetnicima („Sl. glasnik SRS“, br.54/89 i 9/90 i „Sl. glasnik RS“, br.19/91,…61/2005), osim odredaba koje se odnose na ortačke radnje koje prestaju da važe 01.01.2013. godine, kao i član 4 Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br.36/2009).

Što se tiče novina koje unosi, ZPD pre svega više ne pravi razliku između otvorenih i zatvorenih privrednih društava, već uvodi razlikovanje između javnih društava i onih koja to nisu, pri čemu se javnim društvom smatra svako društvo koje ispunjava jedan od dva uslova i to:

  1. da je uspešno izvršilo javnu ponudu hartija od vrednosti u skladu sa prospektom čije je objavljivanje odobrila Komisija za hartije od vrednosti, ili
  2. da su njegove hartije od vrednosti uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnu trgovačku platformu u Republici Srbiji.

Povećan je i minimalni osnovni kapital za akcionarska društva na iznos od 3.000.000,00 dinara, koji je sada izražen u dinarima, za razliku od ranije važećeg Zakona o privrednim društvima.

Izmenjena su i rešenja koja se odnose na osnivački akt, u tom smislu da se osnivački akt akcionarskog društva ne može menjati, već se sada promene sprovode promenom statuta, koji je po ZPD-u obavezan za akcionarska društva. Pored toga, ZPD sada i eksplicitno predviđa ono što je do sada postojalo u praksi, a to je da privredna društva registruju samo jednu pretežnu delatnost, ali da imaju pravo da obavljaju i sve druge delatnosti za koje se ne zahteva odobrenje. Ukida se i obaveza posedovanja pečata, kao prevaziđenog formalizma.

Dalje, ZPD omogućava izbor sistema upravljanja, pre svega društvima kapitala, između jednodomnog i dvodomnog sistema, uz pojednostavljenje procedure sazivanja skupštine društva. Pored toga, ZPD omogućava brzu smenu zastupnika društva, sada izjednačava zakonskog i statutarnog zastupnika, predviđa da zastupnik može biti i pravno lice i uvodi punomoćnika po zaposlenju, uz detaljnije određenje prokure.

ZPD uvodi i novine koje se odnose na statusne promene, vraća pravnu formu poslovnog udruženja, preciznije uređenje instituta proboja pravne ličnosti i reguliše i postupak prinudne likvidacije koji sprovodi Agencija za privredne registre.

Privredna društva dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ZPD-a do dana početka njegove primene, odnosno do 01.02.2012. godine, i da izvršene promene registruju u roku od tri meseca od dana početka primene ZPD-a, u suprotnom, registrator koji vodi registar privrednih subjekata pokreće postupak prinudne likvidacije.

Podelite

Scroll