Zakon o parničnom postupku („sl. Glasnik rs“, br.72/2011)

Objavljeno
27/09/2012
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici Dvanaestog vanrednog zasedanja u 2011. godini, dana 26.09.2011. godine, donela Zakon o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br.72/2011, dalje: „Zakon“), koji stupa na snagu 01.02.2012. godine, koji uvodi izvesne novine kako u opštem tako i u delu koji se odnosi na tok parničnog postupka.

Što se tiče osnovnih odredaba, sada je izričito određeno da sud ne može svoju odluku da zasnuje na činjenicama o kojima strankama nije pružena mogućnost da se izjasne, kao i da će sud da razmotri i utvrdi samo činjenice koje su stranke iznele (prema ranijem zakonu sud utvrđuje činjenice od kojih zavisi odluka o osnovanosti zahteva).

Dalje, stranka može preduzimati radnje u postupku lično ili preko punomoćnika, koji sada mora biti advokat, uz izuzetak da punomoćnik pravnog lica može biti diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koji je stalno zaposlen u pravnom licu.

Što se tiče pravila dostavljanja, Zakon predviđa da se dostavljanje može izvršiti i preko lica registrovanih za obavljanje poslova dostavljanja, zatim uvedena je mogućnost da stranke jedna drugoj neposredno, blagovremeno upućuju podneske, što ranije nije bilo dozvoljeno. Promenjena su i pravila ličnog dostavljanja, prema kojima, ako se lice kome pismeno mora biti lično dostavljeno ne zatekne na mestu gde dostavljanje treba izvršiti (pod uslovom da je adresa tačna), dostavljač ostavlja obaveštenje da navedeno lice pismeno može da preuzme u sudu u roku od 30 dana, te se po proteku navedenog roka smatra da je dostavljanje uredno izvršeno.

Kada se radi o pravilima koja se odnose na sam postupak, značajne novine odnose se na dokazivanje u postupku, gde je sada moguće da se kao dokaz izvede čitanje pismene izjave svedoka (umesto neposrednog saslušanja) koja mora biti overena ili u sudu ili od strane javnog beležnika, uz mogućnost saslušanja stranaka i svedoka i putem konferencijske veze, zatim mogućnost da sama stranka, i bez rešenja suda, angažuje veštaka i njegov nalaz i mišljenje kao dokaz dostavi sudu.

Što se tiče sudskih odluka, proširena je mogućnost zaključenja sudskog poravnanja, vraćena je mogućnost donošenja presude zbog izostanka i u redovnom postupku, unete se novine u odnosu na postupak po žalbi i vanredne pravne lekove i uvedena su dva nova posebna postupka i to postupak u potrošačkim sporovima i postupak za zaštitu kolektivnih prava i interesa građana.

Podelite

Scroll