Zakon o ozakonjenju objekata

Objavljeno
20/11/2015
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije na VI sednici drugog redovnog zasedanja održanoj 20.11.2015. godine, usvojila je Zakon o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, br. 96/2015u daljem tesktu: “Zakon”), koji je stupio na snagu 27.11.2015. godine.

Ovim Zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, kao i pravne posledice ozakonjenja kojim bi trebalo da se omogući jeftinija i jednostavnija legalizacija nelegalno izgrađenih objekata. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda u Republici Srbiji ima oko milion i po nelegalno izgrađenih objekata. Osnovni cilj donošenja Zakona je vraćanje u zakonske okvire nelegalno izgrađene objekte, putem dve moguće pravne posledice, ozakonjenje ili rušenje objekta, kao i zaustavljanje dalje izgradnje objekata bez građevinskih dozvola.

Zakonom je predviđeno, kao i u većini prethodnih, da predmet ozakonjenja ne mogu biti objekti koji su izgrađeni u zonama zaštite u skladu sa posebnim zakonima (osim kuća i vikendica), objekti izgrađeni od materijala koji ne garantuje stabilnost objekta, objekti izgrađeni na tlu nepovoljnom za građenje, objekti koji se ne mogu uskladiti sa važećim planskim dokumentom, objekti koji nisu završeni u konstruktivnom smislu, a uvedena je i novina u odnosu na ranije važeće zakone, da se za objekat za koji je već pravnosnažno okončan postupak legalizacije, a kojim se odbija ili odbacuje zahtev za legalizaciju, ne može ponovo podnositi zahtev za ozakonjenje.

Lice koje namerava da ozakoni svoju kuću, stan, garažu ili lokal, treba da dostavi dokaz o odgovarajućem pravu nad građevinskim zemljištem ili objektom, (npr. pravnosnažnu sudsku odluku, ugovor o prenosu prava korišćenja, odnosno kupovini zemljišta, ugovor o kupovini objekta, ugovor o suinvestiranju izgradnje zdanja ili pravnosnažno rešenje o nasleđivanju).

Osim toga, Zakonom je propisan jedan obavezni dokument, a to je izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekat, koji se pribavlja za potrebe utvrđivanja mogućnosti ozakonjenja određenog objekta. Sadržina izveštaja o zatečenom stanju objekta zavisi od klase, površine, namene i načina korišćenja objekta i ima sadržinu propisanu ovim zakonom.

Za sve objekte u postupku ozakonjenja plaća se taksa za ozakonjenje, pre izdavanja rešenja o ozakonjenju zavisno od vrste i vličine objektata (npr. za ozakonjenje porodičnog objekta ili stana, korisne površine do 100 m2, taksa iznosi 5.000,00 dinara, od 100 m2 do 200 m2 taksa iznosi 15.000,00 dinara, dok sa druge strane za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova, korisne površine do 500 m2 i komercijalne objekte do 500 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 250.000,00 dinara, itd.), sve u skladu sa članom 33. Zakona.

Što se tiče rušenja nezakonito izgrađenih objekata, odredbama člana 37. Zakona je predviđeno da se rušenje istih neće izvršavati do pravnosnažno okončanog postupka ozakonjenja.

Konačno, postupci za legalizaciju objekata započeti do dana stupanja na snagu ovog Zakona po zahtevima koji su podneti do 29. januara 2014. godine, koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona, dok postupci započeti po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS“, br. 25/13 i 145/14), koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Stupanjem na snagu Zakona, prestaje da važi Zakon o legalizaciji objekata („Službeni glasnik RS“, broj 95/13), Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS“, br. 25/13 i 145/14), Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata („Službeni glasnik RS“, broj 106/13), kao i Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS“, broj 31/13).

Podelite

Scroll