Zakon o komunalnim delatnostima (“Sl. Glasnik RS” 88/2011 i 104/2016)

Objavljeno
03/08/2016
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, dana 22.12.2016. godine, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini Zakon o izmenama i dopunama Zakona o
komunalnim delatnostima (“Sl. Glasnik RS” 104/2016, dalje: ,,Zakon”) koji se primenjuje od 01. januara 2016. godine. Zakon pre svega uvodi novine u definisanju komunalnih delatnosti i to u odnosu na komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza, upravljanja grobljima i pogrebne delatnosti, upravljanje javnim parkiralištima, upravljanje pijacama, održavanja čistoće na javnim površinama, dimničarske usluge i delatnost zoohigijene.

Članom 4. Zakona sada je precizirano da Vlada, pored toga što utvrđuje merila za obavljanje komunalne delatnosti, utvrđuje i sadržinu, način i uslove za za otpočinjanje obavljanja
komunalne delatnosti, kao i sadržinu i način vođenja evidencija o subjektima koji obavljaju komunalne delatnosti. Zakon rezerviše delatnost snabdevanja vodom za piće i delatnost javnog prevoza tramvajima i trolejbusima isključivo za javna preduzeća odnosno društvo kapitala koje je u vlasništvu javnog preduzeća ili jedinice lokalne samouprave, tako da se predmetne delatnosti ne mogu poveriti trećem licu.

Obaveza izveštavanja nadležnog Ministarstva dodatno je regulisana članom 8. Zakona, uz preciziranje određenih odredbi i rokova, i uvođenje obaveze dostavljanja izveštaja na posebnom
obrascu koji propisuje nadležno Ministarstvo. Među značajnijim promenama je svakako i promena koja se odnosi na postupak za utvrđivanje ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti koji sprovodi posebna komisija formirana od strane nadležnog Ministarstva, a koje rezultira donošenjem konačnog rešenja protiv koga nije dozvoljena posebna žalba, već se može pokrenuti upravni spor. Posebna pravila odnosno ograničenja uvedena su u odnosu na poveravanje obavljanja komunalne delatnosti koje se vezuje za područja pod posebnom zaštitom odnosno od posebnog značaja, uz predviđanje primene zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama na postupak poveravanja, bez obzira da li se vršilac komunalne delatnosti finansira iz budžeta jedinice lokalne samouprave ili direktno od korisnika usluga.

Član 10. Zakona koji reguliše uslove zajedničkog obavljanja komunalnih delatnosti od strane dve ili više jedinice lokalne samouprave, uvodi jasnu i detaljnu sadržinu studije opravdanosti koja se
obavezno izrađuje u ovom slučaju. U cilju poboljšanja kvaliteta komunalnih usluga, Zakon uvodi obavezno anketiranje korisnika usluga na temu zadovoljstva pruženom komunalnom uslugom, gde dobijeni rezultati mogu dovesti i do raskida ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti, ukoliko postoji visok stepen nezadovoljstva korisnika, a utvrđeni nedostaci ne budu otklonjeni od strane vršioca komunalne delatnosti u roku od najviše 90 dana. Zakon precizira da prinudno uklonjene stvari u vršenju komunalne delatnosti, predstavljaju napuštenu stvar u smislu propisa o svojinskopravnim odnosima, što dalje znači da prestaje pravo svojine vlasnika. Na kraju, prethodno zakonsko rešenje koje je predviđalo da žalba na rešenje komunalnog inspektora nema suspenzivno dejstvo, sada je promenjeno, tako da Zakon predviđa da žalba odlaže izvršenje rešenja, osim u posebnim slučajevima predviđenim zakonom koji reguliše inspekcijski nadzor.

Prelaznim i završnim odredbama Zakona predviđeno je da će podzakonski akti predviđeni Zakonom biti doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, dok vršioci komunalne delatnosti imaju obavezu usklađivanja sa ovim aktima u daljem roku od tri meseca.

Podelite

Scroll