Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019)

Objavljeno
02/02/2020
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 23. decembra 2019. godine, usvojila novi Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019, u daljem teskru “Zakon”).

Zakon je stupio na snagu 01. januara 2020. godine, a primenjivaće se od 01. jula 2020. godine. Zakon značajno pojednostavljuje postupak javne nabavke, smanjuje administrativno opterećenje i na strani naručioca i na strani ponuđača. Značajno će smanjiti troškove učešća u postupcima javne nabavke malim i srednjim preduzećima, što će doprineti povećanju broja ponuda u postupcima javne nabavke, a time i većoj tržišnoj konkurenciji i boljem kvalitetu i ceni isporučenih usluga ili dobara.

Prag za primenu Zakona značajno se povećava, a pragovi se posebno određuju u odnosu na pojedine vrste nabavki. Tako se odredbe Zakona neće primenjivati za nabavke dobara i usluga čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000 dinara, dok je za nabavku radova ovaj prag podignut na 3.000.000 dinara. Za javne nabavke ispod navedenig pragova, propisuju se dve obaveze za naručioce. Naručioci su dužni da primenjuju načela ovog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke, a pored toga u obavezi su da svojim internim aktima urede način sprovođenja ovih postupaka nabavki.

Zakon donosi nekoliko novina u vezi sa vrstama postupaka javnih nabavki koji su na raspolaganju naručiocima. Naime, Zakon više ne predviđa kvalifikacioni postupak, kao ni postupak javne nabavke male vrednosti, dok kao novu vrstu postupka uvodi postupak partnerstva za inovacije, koji se sprovodi ako naručioci imaju potrebu za inovativnim dobrima, uslugom ili radovima, koja se ne može realizovati nabavkom proizvoda, uslugama ili radovima koji su dostupni na tržištu.

Prema tome, isti postupci javne nabavke primenjivaće se bez obzira na vrednost nabavke, s tim da se za nabavke većih vrednosti primenjuju duži rokovi za dostavljanje ponuda i prijava za učešće i sl.

Zakon donosi drugačije termine u vezi sa dosadašnjim uslovima za učešće u postupku javne nabavke. Zakon, u skladu sa terminologijom EU u oblasti javnih nabavki, uslove za učešće u postupku naziva kriterijumima za kvalitativni izbor, obavezne uslove za učešće osnovima za isključenje, dok za dodatne uslove za učešće koristi termin kriterijumi za izbor.

Zakon u ovom delu donosi novine u pogledu krivičnih dela koja mogu biti osnov za isključenje privrednog subjekta, uvodi vremenska ograničenja u pogledu osnova za isključenje i uvodi nove osnove za isključenje. Zakon uvodi i mogućnost da naručilac konkursnom dokumentacijom predvidi osnov za isključenje koji time postaju obavezni osnovi za isključenje u tom postupku javne nabavke.

Još jedna novina u Zakonu jeste mogućnost za naručioca da odustane od isključenja privrednog subjekta iz postupka javne nabavke iz prethodno navedenih razloga, ukoliko postoje preovlađujući razlozi koji se odnose na javni interes, kao što je javno zdravlje ili zaštita životne sredine.

Zakon više ne predviđa najnižu ponuđenu cenu kao jedan od kriterijuma za dodelu ugovora. Ugovor se sada dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu jednog od sledećih kriterijuma: cene ili troškova primenom pristupa troškovne efikasnosti ili odnosa cene i kvaliteta.

Najznačajnija novina koju uvodi Zakon je ona koja se odnosi na podnošenje ponuda elektronskim sredstvima, putem Portala javnih nabavki, što je uređeno odredbama kojima se uređuje komunikacija u postupku javne nabavke. Sva komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, sprovodi elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki.

Zakon sadrži značajnu novinu u delu osnova usled kojih je moguće doneti odluku o obustavi postupka javne nabavke i to ukoliko postanu poznate okolnosti zbog kojih bi, da su bile poznate ranije, došlo do bitne promene u sadržaju dokumentacije o nabavci.

Zakon detaljno uređuje razloge usled kojih se može vršiti izmena zaključenog ugovora o javnoj nabavci i donosi i značajno šire opcije koje su na raspolaganju naručiocima, u tom pogledu.

Uvezi sa Zakonom, ukazujemo i to da je na istoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije usvojen i Zakon o dopunama zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji takođe počinje da se primenjuje od 01. jula. 2020. godine. Navedenim zakonom je predviđena nova zaštitna mera – zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki, koja se može izreći ponuđaču ili kandidatu, odnosno podizvođaču koji je izvršio prekršaj i sastoji u privremenoj i koja se sastoji u zabrani učiniocu prekršaja da učestvuje u postupcima javnih nabavki. Ova zaštitna mera može trajati do dve godine od pravnosnažnosti presude.

Podelite

Scroll