Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara („Sl.glasnik RS“ br. 20/2015)

Objavljeno
17/08/2015
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije donela je na sednici Sedmog vanrednog zasedanja u 2015. godini, 20. 02.2015. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakon o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 20/2015, u daljem tekstu: “Zakon”) koji je stupio na snagu 04.03.2015. godine.

Razlog donošenja Zakona je povećanje stepena bezbednosti u objektima javne namene sa aspekta zaštite od požara, koji je nastao nakon nakon izvršene analize postojećeg normativnog okvira, sugestija i predloga koji su dostavljeni od strane roditelja nastradalih u požaru u Novom Sadu u objektu diskoteke „Kontrast“ i stručne javnosti.

Zakon ukida obavezu donošenja sanacionog plana, ali dopunjuje sadržinu Plana zaštite od požara proračunom maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta, a precizirana je i sadržina Pravila zaštite od požara. Predviđena je i dopunska sadržina planskog dokumenta koji se odnosi na mere zaštite od požara, koja se svodi na planiranje sigurnosne udaljenosti između objekata ili njihovo požarno odvajanje i mogućnosti evakuacije i spasavanja ljudi. Plan zaštite od požara mora biti usklađen sa svim relevantnim promenama, dok sada, pored saglasnosti na inicijalno donet Plan zaštite od požara (koji je obavezan za subjekte razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara), nadležno Ministarstvo unutrašnjih posloca, daje saglasnost i na svaku izmenu i dopuna Plana zaštite od požara.

Obaveza isticanja na vidljivom mestu Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara proširena je na sve subjekte koji su razvstani u prvu, drugu i treću kategoriju ugroženosti od požara.

Suštinska promena Zakona je to što je Zakonom posebno uređen postupak za dobijanje saglasnosti na tečničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara, za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju objekata sa svim pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima, i to za objekte koje su navedeni u članu 33. i 34. Zakona. Kada je neki od tih objekata predmet tehničkog pregleda u smislu zakona kojim se uređuje izgradnja, tada član komisije za tehnički pregled koji utvrđuje podobnost objekta za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara predviđenih u tehničkoj dokumentaciji mora biti lice sa licencom zaposleno u organu državne uprave nadležnom za poslove zaštite od požara i ovlašćeno za donošenje rešenja kojim se utvrđuje podobnost objekta za upotrebu. Rešenje se donosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva od strane investitora.

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara koja je obavezna za sve zaposlene, moraće ubuduće da se organizuje u roku od 30 dana (a ne u roku od jedne godine) od dana stupanja na rad zaposlenog. Utvrđeno je da program osnovne obuke ima opšti deo i posebni deo koji sadrži specifičnosti zaštite od požara za delatnost kojom se pravno lice bavi. Precizirano je i koja pravna lica i zaposleni mogu da obavljaju osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja. Provera znanja zaposlenih u ovoj oblasti poslodavac je dužan da organizuje jednom u tri godine.

Bliže je uređena i obaveza ugradnje i održavanja stabilnih sistema za dojavu požara, održavanje i kontrolisanje instalacija i uređaja. Ispravnost ovih uređaja mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Na kraju, Zakon predviđa rok od 6 (šest) meseci za donošenje relevantnih podzakonskih propisa, i usklađuje kaznene odredbe sa usvojenim promenama Zakona, tako predviđajući, između ostalih, i novčanu kaznu u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara za pravno lice koje ne donese izmene i dopune Plana zaštite od požara, ne usvoji Pravila zaštite od požara ili ne istakne Plan evakuacije na vidljivom mestu.

Podelite

Scroll