Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Objavljeno
17/08/2014
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj dana 02.08.2014. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je objavljen u ’’Sl. glasniku RS’’ br. 83/14, a koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno 13.08.2014. godine (dalje: „Zakon o stečaju“).

Zakon o stečaju novim zakonskim rešenjima otklanja određene probleme koji su postojali u dosadašnjoj praksi i omogućava brže i transparentnije namirenje stečajnih poverilaca, a najznačajnije promene prikazane su dalje u tekstu.

 • Zakon o stečaju obezbeđuje veću transparentnost i omogućava da poverioci i zainteresovana lica budu obavešteni o svim fazama stečajnog postupka određenog stečajnog dužnika;
 • Novim izmenama daje se mogućnost odboru poverilaca da o svom trošku angažuje stručno lice koje će izvršiti analizu poslovanja stečajnog dužnika;
 • Značajnu novinu predstavlja uvođenje novog isplatnog reda – četvrtog isplatnog reda, u koji spadaju potraživanja lica povezanih sa stečajnim dužnikom u smislu ovog zakona. Naime, predviđeno je da u četvrti isplatni red spadaju potraživanja nastala dve godine pre dana otvaranja stečajnog postupka po osnovu zajmova, kao i drugih pravnih radnji koje u ekonomskom pogledu odgovaraju odobravanju zajmova;
 • Zakon o stečaju precizira dan nastupanja pravnih posledica otvaranja stečajnog postupka tako što se taj dan vezuje za dan objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka;
 • Značajnu novinu predstavlja i uvođenje novog pravnog sredstva protiv zaključka o listi utvrđenih i osporenih potraživanja;
 • Zakon o stečaju produžava rok u kome se može podneti predlog za razrešenje stečajnog upravnika i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika, na 60 dana od dana održavanja poverilačkog ročišta;
 • Novina je i da se skupština poverilaca bira na prvom poverilačkom ročištu, umesto najkasnije na prvom poverilačkom ročištu;
 • Zakon o stečaju predviđa da će stečajni sudija, na pisani zahtev razlučnog poverioca koji sadrži procenu vrednosti imovine koja je predmet razlučnog prava, sačinjenu od strane ovlašćenog stručnog lica najkasnije godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka, doneti odluku o ukidanju ili uslovljavanju mera obezbeđenja ili zabrane izvršenja ili namirenja u odnosu na imovinu koja je predmet razlučnog prava, ako je vrednost predmetne imovine manja od iznosa obezbeđenog potraživanja tog poverioca, a predmetna imovina nije od ključnog značaja za reorganizaciju;
 • Novim izmena predviđeno je da ako je stvar na kojoj postoji izlučno pravo stečajni dužnik neovlašćeno otuđio u toku stečajnog postupka, odnosno prethodnog stečajnog postupka, izlučni poverilac može da zahteva da se na njega prenese pravo na protivčinidbu, ako ona još uvek nije izvršena, ili da zahteva protivčinidbu iz stečajne mase ako se ona iz stečajne mase još uvek može izlučiti ili da zahteva naknadu tržišne vrednosti te stvari i naknadu za pretrpljenu štetu, koja se namiruje kao obaveza stečajne mase;
 • Zakon o stečaju predviđa da je poverilac koji je prijavio potraživanje u stečajnom postupku dužan da u prijavi potraživanja navede i da li postoje jemci za obavezu stečajnog dužnika i predviđa obavezu poverioca da obavesti stečajnog upravnika o svakoj naplati potraživanja od jemca u roku do osam dana od dana izvršene naplate;
 • Novim izmenama precizira se da se prijavljena potraživanja mogu osporavati do zaključenja ispitnog ročišta na kom se razmatraju prijave potraživanja;
 • Zakon o stečaju predviđa mogućnost prenosa utvrđenih i osporenih potraživanja u stečajnom postupku;
 • Precizira se dan početka primene plana reogranizacije tako što se danom početka primene plana reorganizacije smatra dan određen planom reorganizacije, s tim da isti ne može biti pre dana pravosnažnosti rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije, niti po isteku roka od 15 dana od dana pravnosnažnosti tog rešenja;
 • Izvršena je dopuna kaznenih odredaba tako što je predviđeno sankcionisanje lica koje nije obavestilo stečajnog upravnika da je naplatilo svoje potraživanje od jemca ili od glavnog dužnika;

Stečajni postupci koji do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju nisu okončani, okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podelite

Scroll