Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.99/11)

Objavljeno
26/12/2011
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, dana 26.12.2011. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.99/11, dalje: „Izmene i dopune“). Prelaznim i završnim odredbama predviđeno je da ove Izmene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

I DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Što se tiče društava sa ograničenom odgovornošću, Izmenama i dopunama nisu značajno izmenjene odredbe Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik rs“, br.36/2011, dalje: „ZPD“) kojima je regulisana ova forma privrednih društava. Pored određenih tehničkih ispravki u tekstu ZPD-a, jedna od novina odnosi se na brisanje člana 148 ZPD-a, kojim je bilo regulisano smanjenje osnovnog kapitala u slučaju gubitka, odnosno kojim su regulisane obaveze ove forme društva u slučaju da neto imovina društva, usled gubitka, bude manja od osnovnog kapitala društva.

Međutim, svakako najznačajnija izmena odnosi se na izmenu roka u kome su privredna društva dužna da usklade svoj kapital sa odredbama ZPD-a. Naime, članom 589 ZPD-a, bila je predviđena obaveza usklađivanja kapitala sa odredbama ZPD-a, najkasnije do dana početka primene ZPD-a, a to je do 01.02.2012. godine, osim kapitala u radu i uslugama koji je upisan do dana stupanja na snagu ZPD-a (do 04.06.2011. godine), dok je stavom 2 istog člana predviđena i obaveza registratora koji vodi registar privrednih subjekata da u roku od 30 (trideset) dana od dana početka primene ZPD-a, novčani kapital iskazan u evrima, iskaže u dinarima. Izmenama i dopunama ovaj rok produžen je, i to do 01.01.2014. godine, a produžen je i rok postupanja registratora sa 30 (trideset) na 90 (devedeset) dana.

Na kraju, društva sa ograničenom odgovornošću su i dalje dužna da do dana početka primene ZPD-a, tačnije do 01.02.2012. godine, usklade svoje organe sa odredbama ZPD-a i da izvršene promene registruju najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana početka primene ZPD-a, u suprotnom registrator koji vodi registar privrednih subjekata pokreće postupak prinudne likvidacije.

II AKCIONARSKA DRUŠTVA

Što se tiče akcionarskih društava, pored izvesnih preciziranja odredbi kojim je regulisana ova forma privrednih društava, unete su i neke novine koje se odnose na produženje roka za otuđenje sopstvenih akcija sa dve na tri godine, zatim brisanje člana 315 kojim je regulisano smanjenje osnovnog kapitala u slučaju gubitka, a uvedena je i mogućnost da se statutom isključi obaveza overe potpisa na punomoćju za glasanje koje daje fizičko lice.

Kao i kod društava sa ograničenom odgovornošću, produžen je rok za usklađivanje osnovnog kapitala akcionarskih društava, i to do do 01.01.2014. godine, uz produženje roka u kome će registrator novčani kapital iskazan u evrima, iskazati u dinarima, sa 30 (trideset) na 90 (devedeset) dana.

Međutim, najznačajnije promene odnose se na član 592 ZPD-a i produženje roka za usklađivanje i registraciju osnivačkog akta, statuta i organa akcionarskog društva, tako što je umesto obaveze usklađivanja sa odredbama ZPD-a, najkasnije do dana početka primene ZPD-a, što je 01.02.2012. godine, i obaveze registracije promena najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana početka primene ZPD-a, rok produžen i to do 30.06.2012. godine u odnosu na obavezu usklađivanja osnivačkog akta, statuta i organa, dok je rok za registraciju navedenih promena produžen do najkasnije 15.07.2012. godine. Predviđeno je da se statutom mogu imenovati direktori, kao i članovi nadzornog odbora, ukoliko je upravljanje društvom dvodomno.

Članom 23 Izmena i dopuna, kojim su uvedene prethodno iznete promene koje se odnose na produženje roka usklađivanja i registracije, dalje je preciziran način na koji se vrši usklađivanje osnivačkog akta akcionarskih društava sa ZPD-om, i to tako što je navedeno da osnivački akt sadrži:

  • poslovno ime i sedište društva;
  • pretežnu delatnost društva;
  • iznos novčanog i nenovčanog osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom registru, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo;
  • podatke o vrstama i klasama akcija koje je društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pored toga, istim članom Izmena i dopuna predviđeno je i da će se na postojeća akcionarska društva, do njihovog usklađivanja, primenjivati odredbe ZPD-a, pri čemu:

  • odredbe osnivačkog akta, statuta i drugih opštih akata tih društava primenjivaće se ako nisu u suprotnosti sa odredbama ZPD-a;
  • postojeći upravni odbori obavljaće nadležnosti odbora direktora u smislu ZPD-a.

Na kraju, ukoliko akcionarska društva ne ispune svoje obaveze usklađivanja i registracije u predviđenim rokovima, registrator koji vodi registar privrednih subjekata pokreće postupak prinudne likvidacije.

Podelite

Scroll