Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

Objavljeno
31/10/2023
Objavljeno u
Bilteni

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (‘’Službeni glasnik RS’’, broj 92/23, dalje ‘’Zakon o postupku upisa u katastar’’) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru (‘’Službeni glasnik RS’’, broj 92/23, dalje ‘’Zakon o državnom premeru’’) objavljeni su u Službenom glasniku br. 92/2023 dana 27.10.2023. godine, a stupaju na snagu 4. novembra 2023. godine.

I Izmene predviđene Zakonom o postupku upisa u katastar

Zakonom o postupku upisa u katastar je u cilju povećanja efikasnosti u rešavanju predmeta, izmenjene su odredbe vezane za upis po službenoj dužnosti i po sili zakona. Sada se takav upis vrši bez potrebe za donošenjem rešenja, u skladu sa programom realizacije aktivnosti za sprovođenje zakona, ili na osnovu obrazloženog predloga nadležnog organa. Ovaj postupak se pokreće kada se utvrdi ili sazna da je potrebno delovati u interesu stranke ili radi zaštite javnog interesa. Odluke o ovim programima donosi Republički geodetski zavod, uz odobrenje Vlade Republike Srbije.

Sledeća novina jeste utvrđivanje jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti, odnosno do sada je bilo tako da to bude predviđeno podzakonskim aktom, međutim od sada je Zakonom o postupku upisa u katastar propisan način utvrđivanja, kao i njegova struktura.

Došlo je do najznačajnije izmene odredbe koja reguliše način podnošenja zahteva za upis u katastar nepokretnosti. Sada je omogućeno strankama da podnesu zahtev putem e-šaltera, ali isključivo preko profesionalnog korisnika koji je u skladu zakonom ovlašćen da vrši digitalizaciju dokumenta izdatog u papirnoj formi, a što se odnosi na advokate. Dodatno, insistira se na tome da zahtev mora biti podnet putem elektronskog obrasca, te više nije moguće podneti zahtev neposredno katastru.

Kao posledica izmena i dopuna Zakona o državnom premeru, usledilo je i terminološko usklađivanje u ovom zakonu, a takođe se promenio i njegov naziv u ‘Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture’.

II Izmene predviđene Zakonom o državnom premeru

Zakonodavac je prepoznao potrebu da sve vrste infrastrukturnih i podzemnih objekata budu centralizovano upisane u jedinstvenoj bazi podataka. Prethodno su, prema ranijim zakonima, određene vrste ovih objekata bile registrovane u bazi podataka katastra nepokretnosti, dok su se druge nalazile u bazi podataka katastra vodova. Ova sistemsko usklađena promena omogućava pristup informacijama na jednom mestu, unutar integrisanog geodetsko-katastarskog informacionog sistema, za sve objekte u katastru nepokretnosti i različite vrste infrastrukturnih objekata na istoj lokaciji.

Ovim izmenama i dopunama, Zakon o državnom premeru je usklađen sa međunarodnim standardima i smernicama za najbolje prakse u oblasti masovne procene vrednosti nepokretnosti i održavanja registra cena. Takođe, izvršena je terminološka harmonizacija, pri čemu se najznačajnija promena odnosi na zamenu pojma ‘katastar vodova’ pojmom ‘katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata’.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

 

Podelite

Scroll