Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012)

Objavljeno
18/08/2012
Objavljeno u
Bilteni

Skupština Republike Srbije je na devetoj vanrednoj sednici usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 93 od 28.09.2012. godine i koji je stupio na snagu dana 06.10.2012. godine.

Najvažnije izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: Zakon) se ogledaju u sledećem:

  • Povećana je stopa poreza na prihode od kapitala, kapitalnog dobitka i osiguranja lica sa 10% na 15%;
  • Izuzeto je od oporezivanja kapitalnog dobitka po osnovu prihoda od prometa prava, udela ili hartija od vrednosti koje je obveznik držao u svom portfelju neprekidno najmanje deset godina pre prometovanja uz naknadu;
  • Sužena je lista prihoda koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana brisanjem prihoda od osiguranja lica iz predmeta godišnjeg poreza;
  • Predviđeno je oslobađanje poljoprivrednika od obaveze plaćanja poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod za 2013. godinu, što ima za cilj da obezbedi podsticaj za razvoj i investiranje u poljoprivredu.

Izmene i dopune Zakona donete su prevashodno radi povećanja priliva i naplate javnih prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, preciziranja određenih odredbi u Zakonu i propisivanja novih poreskih izuzimanja.

Podelite

Scroll