Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ br.118/2021)

Objavljeno
29/12/2021
Objavljeno u
Bilteni

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 118 od 09.12.2021. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 , 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015, 112/2015, 5/2016, 7/2017, 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019, 86/2019, 5/2020, 153/2020, 156/2020, 6/2021, 44/2021 i 118/2021, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 17.12.2021. godine, s tim da će se odredbe ovog Zakona primenjivati od 01.01.2022. godine, osim odredaba koje se odnose na poreske olakšice za poslodavce koji zaposle nova lica i koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije, koje se primenjuju od 01.03.2022. godine.

Najznačajnije novine koje Zakon donosi odnose se pre svega na oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak za obveznike koji autorsko i srodna prava, kao i prava industrijske svojine u celosti unesu kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva. Produžen je i period primene postojećih poreskih olakšica za poslodavce koji zaposle nova, kvalifikovana lica, te su uvedene i nove poreske olakšice za novoosnovana društva koja obavljaju inovacionu delatnost, kao i za pravna lica koja u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije.

Kada je reč o pravu na oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak u slučaju unošenja autorskog i srodnih prava, kao i prava industrijske svojine u kapital društva, neophodno je da je društvo rezident Republike Srbije, kao i da tržišna vrednost ovih prava bude utvrđena procenom od strane ovlašćenog procenitelja. Međutim, Zakon predviđa i gubitak prava na oslobođenje od poreza u slučaju da imalac autorskog i srodnih prava, odnosno prava industrijske svojine, u roku od dve godine od dana sticanja, ista proda ili dâ na korišćenje povezanom licu. U tom slučaju, potrebno je obavestiti nadležni poreski organ o gubitku prava u roku od 30 dana.

Zakon dalje predviđa i produženje perioda primene oslobođenja od plaćanja poreza po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2025. godine (prethodno je važilo do 31.12.2022. godine), s tim da je uveden dodatni uslov za poslodavce koji, da bi ostvariti pravo na konkretne poreske olakšice neophodno je da imaju najviše 30 zaposlenih u bilo kom trenutku u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Dodatno, pored produženja primene starih, uvedene su i nove olakšice za poslodavce i to u vidu oslobođenja plaćanja 70% poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica (lica koja u periodu od 01.01.2019. godine do 28.02.2022. godine bila nezaposlena) za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2024. godine. Pravo na oslobođenje plaćanja 70% poreza po osnovu zarade zaposlenih imaju i poslodavci koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj, u slučaju da zaposle lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja. Kako je prethodno navedeno, primena novih poreskih olakšica počinje 01.03.2022. godine.

Pored toga, u celosti se oslobađaju obaveze plaćanja poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica i novoosnovana društva koja obavljaju inovacionu delatnost.

Na kraju, od značaja je napomenuti i to da se izmenama i dopunama Zakona povećava neoporezivi iznos zarade, sa 18.300 na 19.300 dinara, uvodi izuzimanje od oporezivanja naknade koju ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad i umanjuje dohodak za oporezivanje godišnjim porezom za obveznike mlađe od 40 godina.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll