Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezima na imovinu, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Objavljeno
13/01/2023
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 138/2022)

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 09.12.2022. godine usvojila izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezima na imovinu, kao i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izmene i dopune navedenih zakona su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije broj 138 od 12.12.2022. godine.

A. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: „Zakon o PDV“)

Izmenama i dopunama Zakona o PDV dodatno je regulisan promet između povezanih lica, pojam povezanih lica i tržišna vrednost.

U slučaju prometa dobara, odnosno usluga uz naknadu između povezanih lica kad je naknada niža od tržišne vrednosti i sticalac nema pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti, poreska osnovica je tržišna vrednost tih dobara, odnosno usluga, bez PDV.

Povezanim licima smatraju se povezana lica u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, lica kod kojih postoje porodične ili druge lične veze, upravljačke, vlasničke, članske, finansijske ili pravne veze, uključujući odnos između poslodavca i zaposlenog, odnosno članova porodičnog domaćinstva zaposlenog.

Dalje, tržišna vrednost predstavlja ukupni iznos koji bi kupac dobara, odnosno primalac usluga platio u trenutku prometa tih dobara, odnosno usluga nezavisnom dobavljaču za promet u Srbiji.

Takođe izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o elektronskom fakturisanju u pogledu prava na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV-a koji je primio elektronsku fakturu.

Konačno, proširen je krug stranih lica koja nemaju obavezu da se registruju za PDV (odnosno odrede poreskog punomoćnika u Srbiji) i na lica koja vrše promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja u skladu sa carinskim propisima.

Zakon o PDV stupa na snagu dana 01.01.2023. godine.

B. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: „ZPPPA“)

ZPPPA je menjan u cilju usklađivanja sa drugim zakonskim propisima. Izmene ZPPPA trebalo bi da omoguće potpunu usaglašenost sa drugim zakonima (Zakonom o fiskalizaciji, Zakonom o krivičnom postupku i Zakonom o porezu na dohodak građana) i time stvore pravni osnov za njihovu efikasniju primenu.

Naime, u okviru ZPPA bilo je neophodno uneti odredbe koje se odnose na uvođenje godišnjeg poreza na dohodak građana u sistem samooporezivanja, definisanje dužine zabrane obavljanja delatnosti koju može propisati poreski inspektor za nepravilnosti uočene prvi, drugi ili treći put.

ZPPPA stupa na snagu dana 20.12.2022. godine.

C. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Među novinama koje donose izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu je da će ubuduće predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon biti i parking-mesto u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu.

Takođe, izvršeno je preciziranje u pogledu izuzetaka obaveze plaćanja poreza za zgradu u izgradnji. Dakle, ne postoji obaveza plaćanja poreza za zgradu u izgradnji koja se smatra ekonomskim objektom, za čiju izgradnju građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine kao povereni posao.

Dalje, izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu dodatno je regulisano obračunavanje amortizacije za dograđene delove kuća.

Dodatno, od 01.01.2024. godine utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava prelazi iz nadležnosti Poreske uprave u nadležnost lokalnih samouprava.

Porez na imovinu utvrđivaće se i plaćati u skladu sa ovim Zakonom, već od poreza za 2023. godinu.

S druge strane, porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje je postupak započet po propisima koji su važili do početka primene ovog Zakona, utvrdiće se primenom zakona koji je bio na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Zakon o porezima na imovinu stupa na snagu dana 01.01.2023. godine.

D. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje smanjuje se sa 25%, na 24%, s tim da se stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog se ne smanjuje (ostaje 14%), dok se stopa na teret poslodavca smanjuje sa 11% na 10%.

S druge strane, neoporezivi iznos koji se koristi kod utvrđivanja osnovice za obračun poreza na zarade uvećava se od 01.01.2023. godine i iznosiće 21.712 dinara (umesto dosadašnjih 19.300 dinara).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju su stupili na snagu dana 20.12.2022. godine i primenjivaće se od 01.01.2023. godine.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233

 

Podelite

Scroll