Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl.glasnik RS”, br. 93/2012)

Objavljeno
18/08/2012
Objavljeno u
Bilteni

Skupština Republike Srbije je na devetoj vanrednoj sednici usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 93 od 28.09.2012. godine i koji se stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS odnosno 29.09.2012. godine.

Odredbe Zakona se primenjuju od 01.01.2013. godine, sa sledećim izuzecima:

  • od 01.10.2012. godine počele su da se primenjuju odredbe koje se odnose na primenu poreske stope PDV – opšte (20%) i posebne (8%); procenat PDV nadoknade (8%) i način plaćanja PDV nadoknade i refundaciju PDV kupcu prvog stana koji kupuje stan pod neprofitnim uslovima u skladu sa propisima o socijalnom stanovanju;
  • od 31.12.2012. godine primenjuje se odredba kojom se brišu odredbe u vezi sa brisanjem iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti;
  • od dana stupanja na snagu zakona primenjuju se odredbe koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata.

Izmenama i dopunama uvedene su novine koje se pre svega tiču povećanja opšte poreske stope sa 18% na 20%, koja se primenjuje na promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara koji se vrši od 01.10.2012. godine za čiju primenu je relevantan datum prometa dobara i usluga.

Takođe, povećana je i PDV nadoknada sa 5% na 8%.

Značajna je novina vezana za povećanje cenzusa za obavezno evidentiranje u sistem PDV, pa tako obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

Novim izmenama i dopunama predviđene su i druge novine koje se odnose na brisanje obveznika iz evidencije za PDV, utvrđivanje poreskih perioda i rokova za podnošenje poreskih prijava, a uvedena su i nova poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza i sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Podelite

Scroll