Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit preduzeća ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/10)

Objavljeno
31/03/2010
Objavljeno u
Bilteni

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 23.03.2010. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (dalje „Zakon“), koji je stupio na snagu 31.03.2010. godine.

Imajući u vidu da je Zakon o porezu na dobit preduzeća („Sl.glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003 i 84/2004 ) poslednji put menjan u drugoj polovini 2004. godine, bilo je neophodno izvršiti usaglašavanje ovog zakona sa zakonima           (o privrednim društvima, računovodstvu i reviziji, bankama i dr.) donetim nakon njegovih poslednjih izmena i dopuna.

Usvojene izmene i dopune odnosiće se na 2010. godinu, pa će se, s tim u vezi, poreski bilans za 2010. godinu sastavljati u skladu sa odredbama ovog zakona, uz napomenu da bi podzakonska akta neophodna za sprovođenje ovog zakona trebalo doneti najkasnije do 31.12.2010. godine.

Izmenjen je naziv Zakona o porezu na dobit preduzećau Zakon o porezu na dobit pravnih lica, s obzirom da su poreski obveznici, ne samo privredna društva, odnosno preduzeća, već i zadruge kao i sva druga pravna lica, kada ostvaruju prihod sa tržišta.

Obveznik podnosi samo one finansijske izveštaje koje je dužan da sastavi i podnese u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija (npr. za malo pravno lice to su: bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks).

Dopunjene su kaznene odredbe, u skladu sa izvršenim izmenama i dopunama, a posebno ukoliko obveznik ne izvrši u propisanom roku uplatu po rešenju nadležnog poreskog organa. U tom smislu, novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj obveznik, ako u propisanom roku ne izvrši uplatu poreza po rešenju nadležnog poreskog organa.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA  („Sl.glasnik RS” br.18/10)    

Narodna Skupština Republike Srbije je istog dana usvojila i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ( dalje „Zakon o porezu na dohodak“ ), koji je takođe stupio na snagu 31.03.2010. godine.

Ovim Zakonom uređeno je oporezivanje prihoda po osnovu:

  • zarade, za lica koja su direktori koji nisu u radnom odnosu kod poslodavca i za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove;
  • samostalne delatnosti, za fizička lica koja su obveznici poreza na dodatu vrednost;
  • kapitala;
  • kapitalnog dobitka;
  • osiguranja lica;
  • godišnjeg poreza na dohodak građana;
  • poljoprivrede i šumarstva.

Najvažnije izmene i dopune koje donosi Zakon o porezu na dohodak građana su: snižavanje stope poreza na prihode od kapitala sa 20% na 10%, snižavanje stope poreza na kapitalni dobitak sa 20% na 10%, snižavanje stope poreza na prihode od osiguranja lica sa 20% na 10% i utvrđivanje poreske osnovice za oporezivanje prihoda od osiguranja lica.

Zakon o porezu na dohodak građana takođe propisuje proširenje pojma obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, tako da se poreskim obveznikom – preduzetnikom smatra svako fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu kojih je obveznik poreza na dodatu vrednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i vrši uvođenje jedinstvenog neoporezivog iznosa za sve obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana i pojednostavljivanje načina obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana.

Podelite

Scroll