Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Objavljeno
14/10/2021
Objavljeno u
Bilteni

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 96 od 08.10.2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: „ZPPPA“) koji će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Najznačajnije izmene i dopune ZPPPA odnose se na pre svega na poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Obrazac PP–ODO) koju, kako je propisano, po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava kada poreski obveznik propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Dodatno su razrađene i odredbe ZPPPA kojima se propisuje odlaganje plaćanja dugovanog poreza tako što je propisana mogućnost odlaganja plaćanja kamate poreskim obveznicima koji isplate iznos glavne poreske obaveze u potpunosti. Poreski obveznik koji svoje poreske obaveze izmiri u iznosu jednakom ili većem od zbira iznosa glavne poreske obaveze koja je bila predmet odlaganja i iznosa glavne poreske obaveze po drugim osnovama dospelih do dana plaćanja, može u roku od pet dana od dana plaćanja, podneti zahtev za odlaganje plaćanja preostale kamate koja se odnosi na izmirene obaveze.

Uvedena je i mogućnost zamene sredstva obezbeđenja naplate u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza. Na zahtev poreskog obveznika kome je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, Poreska uprava može izvršiti zamenu sredstva obezbeđenja naplate u tom postupku, ako je novo sredstvo obezbeđenja iste vrste i veće vrednosti od postojećeg sredstva obezbeđenja i ako ispunjava uslove propisane odredbama ovog člana.

U tom slučaju nakon pribavljanja dokaza da je obezbeđeno novo sredstvo obezbeđenja, u visini dugovanog poreza koji je predmet odlaganja plaćanja, Poreska uprava u propisanom postupku dozvoljava brisanje postojećeg sredstva obezbeđenja iz propisanog registra, odnosno vraća poreskom obvezniku dato sredstvo obezbeđenja.

Odredbe ZPPPA koje se odnose na mogućnost odlaganja plaćanja kamate i zamene sredstva obezbeđenja u postpku odlaganja plaćanja dugovanog poreza primenjuju se i na dugovani porez koji je bio predmet postupka odlaganja plaćanja dugovanog poreza u kome je poništen sporazum, odnosno ukinuto rešenje pre stupanja na snagu ZPPPA odnosno i na sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza koje je odobreno pre stupanja na snagu ZPPPA.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll