Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 93/2012)

Objavljeno
18/08/2012
Objavljeno u
Bilteni

Skupština Republike Srbije je na devetoj vanrednoj sednici usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 93 od 28.09.2012. godine i koji je stupio na snagu dana 06.10.2012. godine.

Navedenim izmenama i dopunama proširena je nadležnost Poreske uprave i na između ostalog pokretanje i vođenje prvostepenog poreskog prekršajnog postupka i izricanja kazne za poreske prekršaje, osim u slučaju kada je, prema zakonu kojim se uređuju prekršaji, prvostepeni prekršajni postupak u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda (član 160.stav 1.tačka 5a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: Zakon) kao i odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata koje od 01.01.2013. godine donese jedinica lokalne samouprave u poreskom postupku za izvorne javne prihode (član 160.stav 1.tačka 7b Zakona).

Izmenjen je član 30a Zakona, tako da banka preko koje se realizuju nalozi za isplatu zarada/naknada zarada, uključujući i naknadu za privremene i povremene poslove, kao i nalozi za plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na te isplate, do isteka narednog dana od dana u kome je realizovala pomenute naloge, dostavlja Poreskoj upravi, u elektronskoj formi, informacije o izvršenom platnom prometu po tim osnovama.

Izmenjen je član 36. Zakona koji uređuje dostavljanje u poreskom postupku.

Izmenama i dopunama Zakona predviđeno je da od 01.07.2014. godine poresku prijavu, osim izmenjene poreske prijave, pravna lica koja nisu svrstana u velike poreske obveznike i preduzetnici dužni su da podnose isključivo elektronskim putem, te da nepodnošenje poreske prijave na ovaj način predstavlja poreski prekršaj za koji je propisana novčana kazna.

Izmenjene su i odredbe koje se tiču odlaganja plaćanja poreskog duga, kao i odredbe o kamati i troškovima postupka prinudne naplate poreza i troškovima prvostepenog poreskog prekršajnog postupka.

Podelite

Scroll