Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Sl. glasnik RS“, br. 18/2015)

Objavljeno
17/08/2015
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije donela je 12.02.2015. godine, na sednici Šestog vanrednog zasedanja u 2015. godini, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010, 121/2012 i 18/2015, u daljem tekstu: “Zakon”), koji je stupio na snagu 21.02.2015. godine, s tim da je za pojedine odredbe Zakona predviđeno da će se primenjivati od 01.01.2017. godine.

Zakon objedinjuje proceduru za izdavanje uslova neophodnih za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju prevodnica, plovnih kanala i drugih hidrotehničkih objekata, za postavljanje kablova i cevovoda, kao i drugih objekata od uticaja na bezbednost plovidbe na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima, tako što predviđa da se ovi uslovi pribavljaju u okviru postupaka za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju, koja je propisana zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, sa rokom važenja od dve godine.

Prednost ove procedure jeste u tome što investitor nema obavezu da pribavlja dokaze od nadležnih organa potrebnih za izdavanje dozvola jer će takve dokaze sada po službenoj dužnosti pribavljati nadležni organ koji vodi postupak.

Umesto dosadašnje podele na luke za međunarodni saobraćaj i za domaći saobraćaj, luke su podeljene na luke od nacionalnog značaja i luke od pokrajinskog značaja, odnosno značaja za lokalnu samoupravu, pri čemu će obe vrste luka biti otvorene za međunarodni saobraćaj. Lučko područje za svaku luku, odnosno pristanište utvrđuje Vlada Republike Srbije na predlog Agencije za upravljanje lukama, u skladu sa strategijom, dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama. Katastarske parcele neizgrađenog građevinskog zemljišta za koje je utvrđeno da čine lučko područje, postaju svojina Republike Srbije, po sprovedenom postupku eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija. Pravo korišćenja na lučkom zemljištu, odnosno lučkoj infrastrukturi ima Agencija za upravljanje lukama.

Uvedena je i podela lučkih koncesija na dve vrste, za obavljanje lučke usluge i za javne radove, kada se koncesija daje za izgradnju lučkih građevina i objekata. U skladu sa direktivama EU, propisana je vrednost usluga, odnosno javnih radova od 5.186.000 EUR-a, koja obavezuje Agenciju za upravljanje lukama na pokretanje postupka za davanje lučke koncesije. Za davanje koncesije za usluge, kada se koncesija daje za obavljanje lučke usluge, postupak izbora privatnog partnera sprovodi se u skladu sa zakonom kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo i koncesije, a za davanje koncesije za javne radove, kada se koncesija daje za izgradnju lučkih građevina i objekata postupak izbora privatnog partnera sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke.

Odobrenje za obavljanje lučke delatnosti neprenosivo je, ali se ostavlja mogućnost lučkom operateru da pojedina prava i obaveze, koje je stekao na osnovu Zakona, ustupi trećem licu, i to pod propisanim uslovima propisanim, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Agencije.

Zakonom je predviđeno obaveza subjekta koji se nalazi u postupku privatizacije, a koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavlja lučku delatnost, da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izradi bilans stanja na osnovu koga Agencija preuzima pravo korišćenja na lučkom zemljištu od tog subjekta privatizacije, dok će se lučka infrastruktura izdvojiti iz imovine subjekta privatizacije i na njoj će se uknjižiti pravo korišćenja u korist Agencije. Za privredno društvo koje na dan stupanja na snagu ovog zakona obavlja lučku delatnost i koje posluje sa većinskim državnim kapitalom, kao i privredno društvo koje posluje sa većinskim državnim kapitalom a za koga je predviđeno strateško partnerstvo, odnosno privredno društvo za koje je sproveden postupak privatizacije po modelu strateškog partnerstva u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija i strateško partnerstvo, rok za izradu bilansa stanja iznosi 90 dana.

Podelite

Scroll