Zakon o izmenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama (“Sl.glasnik RS”, br. 93/2012)

Objavljeno
27/09/2012
Objavljeno u
Bilteni

Skupština Republike Srbije je na devetoj vanrednoj sednici usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 93 od 28.09.2012. godine i koji je stupio na snagu dana 06.10.2012. godine.

Izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama predviđeno je najpre ukidanje izricanja mere zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 60 dana za određene situacije u kojima se nađu poreski obveznici, a koje se odnose na utvrđene nepravilnosti u postupku kontrole.

Takođe, propisano je oslobađanje od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase za preduzetnike koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod koji se bavi proizvodnom delatnošću, a u okviru proizvodne delatnosti prodaje sopstvene proizvode, odnosno pruža usluge fizičkim licima, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata.

Pored navedenog, značajna novina je i propisivanje povećanja novčanih kazni za učinjen prekršaj obveznika kako za pravno lice tako i za odgovorno lice u pravnom licu.

Podelite

Scroll