Zakon o izmenama i dopunama zakona o finansijskom lizingu („Sl. glasnik RS“, br.31/2011)

Objavljeno
18/08/2011
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini, 05.05.2011. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu („Sl. glasnik“ RS, br.31/2011) koji je stupio na snagu
17.05.2011. godine. (dalje: „Izmene i dopune Zakona“).

Najvažnije novine Izmena i dopuna zakona su izmena definicije posla finansijskog
lizinga, proširenje predmeta finansijskog lizinga na nepokretnosti, ukidanje minimalnog
roka za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu, povećanje visine minimalnog iznosa kapitala davalaca lizinga, prilagođavanje poslovanja davalaca lizinga pravilima poslovanja drugih lica u finansijskom sektoru, proširenje nadzora Narodne banke Srbije (dalje: „NBS“) i izmene u vođenju stečajnog i likvidacionog postupka nad davaocima lizinga.

Davaoci lizinga dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama Izmena i dopuna zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu, što podrazumeva obavezu uplate nedostajućeg iznosa osnivačkog kapitala, usklađivanja osnivačkog akta i obrazovanja novih organa i pribavljanje saglasnosti NBS za imenovanje članova izvršnog i upravnog odbora. Posledica neusklađivanja poslovanja sa odredbama Izmena i dopuna zakona u navedenom roku je oduzimanje dozvole za rad davaoca lizinga.

Podelite

Scroll