Zakon o izmenama i dopunama zakona o duvanu (“Sl.glasnik RS”, br. 93/2012)

Objavljeno
27/09/2012
Objavljeno u
Bilteni

Skupština Republike Srbije je na devetoj vanrednoj sednici usvojila Predlog Zakona o izmenama Zakona o duvanu, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 93 od 28.09.2012. godine i koji je stupio na snagu dana 01.10.2012. godine, osim odredbe koja se odnosi na popis zaliha cigareta (trgovci na veliko cigaretama) prilikom promene iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize, koja stupa na snagu 01.01.2013. godine.

Ovim izmenama i dopunama Zakona o duvanu izvršeno je brisanje odredaba čl. 69. i 70. Zakona o duvanu, kojim je osnovan budžetski fond radi realizacije preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda, kojim upravlja ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Pored toga, propisuje se obaveza trgovcima na veliko duvanskim proizvodima- cigaretama da u slučaju promene iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize u skladu sa Zakonom o akcizama, izvrše popis zatečenih zaliha cigareta, kao i da sačine izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode promeni iznosa akcize i da izveštaj i popisnu listu dostavi Ministarstvu finansija-Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Takođe, propisuje se i novčana kazna za učinjen prekršaj, ukoliko trgovac na veliko ne postupi u skladu sa navedenim radnjama.

Podelite

Scroll