Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sluţbeni glasnik RS“, br. 101/2011)

Objavljeno
07/01/2012
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja 29. decembra 2011. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sluţbeni glasnik RS“, br. 101/2011) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sluţbeni glasnik RS“, br. 101/2011), koji su stupili na snagu 7. januara 2012. godine.

Ovaj zakon donosi izmene od značaja za vozače pa je pre svega preciziran krug vozača kojima je dopušteno da prilikom vršenja sluţbe upotrebljavaju uređaje za komunikaciju bez korišćenja dodatne opreme.

Ono što je bitno napomenuti je da su promenjene odredbe koje se odnose na prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza. Za postupanje protivno navedenim odredbama predviđena je novčana kazna u iznosu od 3.000 dinara.

Ukinuta je obaveza da se (novo)proizvedena ili prepravljena motorna odnosno priključna vozila kojima se obavlja probna voţnja obeleţavaju posebnim natpisom „PROBNA VOŢNJA“ i predviđeno je da se za obavljanje probnih voţnji izdaju metalne tablice sa rokom vaţenja od jedne godine.

Poboljšane su formulacije koje se odnose na zabranu preticanja i obilaţenja. S tim u vezi, pooštrene su i zaprećene kazne – vozač će ubuduće moći da bude kaţnjen kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 do 120.000 dinara i sa 14 kaznenih poena, uz obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje osam meseci. Ukoliko prilikom izvršenja prekršaja prouzrokuje saobraćajnu nezgodu, izrečena kazna i zaštitna mera moći će da budu još stroţije.

Novim izmenama i dopunama se predviđa da pešak ne sme da stupi niti da se kreće po autoputu ili motoputu.

Pored toga ukinuta je obavezna godišnja registracija traktora, priključnih vozila za traktore i motokultivatora i umesto nje propisana je trajna registracija za ova vozila, uz obavezu vlasnika da svake godine obave njihov tehnički pregled.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

(„Sluţbeni glasnik RS“, br. 101/2011)

Najznačajnija novina koju uvode izmene i dopune je rešenje koje se odnosi na ostvarivanje prava regresa Republičkog fonda za zdravstvetno osiguranje prema društvima za osiguranje, koja pruţaju usluge obaveznog osiguranja od odgovornosti u saobraćaju.

Ustanovljava se obaveza društava za osiguranje da Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (dalje: Fond) uplaćuju mesečno 5% od bruto premije osiguranja od autoodgovornosti. Društva za osiguranje duţna su da navedeni iznos uplate na račun Fonda do dvadesetog u mesecu, po obračunu premije za prethodni mesec. Uvedena je zakonska pretpostavka da su tom uplatom izmirene sve stvarne štete, odnosno namirena potraţivanja Fonda prema društvu za osiguranje po osnovu regresa iz osnova autoodgovornosti.

Ostalim izmenama i dopunama preciziraju se postojeća rešenja ili se pravno-tehnički poboljšavaju pojedine odredbe teksta zakona, te se tako sada:

  • precizira krug lica koja nemaju pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti;
  • propisuje iznos naknade štete koju pričini vozilo inostrane registracije;
  • proširuje lista rizika koje pokriva obavezno osiguranje vlasnika vazduhoplova od

odgovornosti za štete pričinjene trećim licima i putnicima;

  • ukida obaveza osiguranja od rizika rata i terorizma za tzv. malu avijaciju
  • uvodi saglasnost Ministarstva finansija na odluke Udruţenja osiguravača Srbije,

kojima se utvrđuje visina doprinosa koji uplaćuju društva za osiguranje radi obezbeđivanja sredstava za izvršenje poslova koji su tom udruţenju povereni Zakonom.

[:SR]Narodna skupština Republike Srbije je na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja 29. decembra 2011. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sluţbeni glasnik RS“, br. 101/2011) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sluţbeni glasnik RS“, br. 101/2011), koji su stupili na snagu 7. januara 2012. godine.

Ovaj zakon donosi izmene od značaja za vozače pa je pre svega preciziran krug vozača kojima je dopušteno da prilikom vršenja sluţbe upotrebljavaju uređaje za komunikaciju bez korišćenja dodatne opreme.

Ono što je bitno napomenuti je da su promenjene odredbe koje se odnose na prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza. Za postupanje protivno navedenim odredbama predviđena je novčana kazna u iznosu od 3.000 dinara.

Ukinuta je obaveza da se (novo)proizvedena ili prepravljena motorna odnosno priključna vozila kojima se obavlja probna voţnja obeleţavaju posebnim natpisom „PROBNA VOŢNJA“ i predviđeno je da se za obavljanje probnih voţnji izdaju metalne tablice sa rokom vaţenja od jedne godine.

Poboljšane su formulacije koje se odnose na zabranu preticanja i obilaţenja. S tim u vezi, pooštrene su i zaprećene kazne – vozač će ubuduće moći da bude kaţnjen kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 do 120.000 dinara i sa 14 kaznenih poena, uz obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje osam meseci. Ukoliko prilikom izvršenja prekršaja prouzrokuje saobraćajnu nezgodu, izrečena kazna i zaštitna mera moći će da budu još stroţije.

Novim izmenama i dopunama se predviđa da pešak ne sme da stupi niti da se kreće po autoputu ili motoputu.

Pored toga ukinuta je obavezna godišnja registracija traktora, priključnih vozila za traktore i motokultivatora i umesto nje propisana je trajna registracija za ova vozila, uz obavezu vlasnika da svake godine obave njihov tehnički pregled.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

(„Sluţbeni glasnik RS“, br. 101/2011)

Najznačajnija novina koju uvode izmene i dopune je rešenje koje se odnosi na ostvarivanje prava regresa Republičkog fonda za zdravstvetno osiguranje prema društvima za osiguranje, koja pruţaju usluge obaveznog osiguranja od odgovornosti u saobraćaju.

Ustanovljava se obaveza društava za osiguranje da Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (dalje: Fond) uplaćuju mesečno 5% od bruto premije osiguranja od autoodgovornosti. Društva za osiguranje duţna su da navedeni iznos uplate na račun Fonda do dvadesetog u mesecu, po obračunu premije za prethodni mesec. Uvedena je zakonska pretpostavka da su tom uplatom izmirene sve stvarne štete, odnosno namirena potraţivanja Fonda prema društvu za osiguranje po osnovu regresa iz osnova autoodgovornosti.

Ostalim izmenama i dopunama preciziraju se postojeća rešenja ili se pravno-tehnički poboljšavaju pojedine odredbe teksta zakona, te se tako sada:

  • precizira krug lica koja nemaju pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti;
  • propisuje iznos naknade štete koju pričini vozilo inostrane registracije;
  • proširuje lista rizika koje pokriva obavezno osiguranje vlasnika vazduhoplova od

odgovornosti za štete pričinjene trećim licima i putnicima;

  • ukida obaveza osiguranja od rizika rata i terorizma za tzv. malu avijaciju
  • uvodi saglasnost Ministarstva finansija na odluke Udruţenja osiguravača Srbije,

kojima se utvrđuje visina doprinosa koji uplaćuju društva za osiguranje radi obezbeđivanja sredstava za izvršenje poslova koji su tom udruţenju povereni Zakonom.

Podelite

Scroll