Zakon o izmenama i dopunama Zakona o agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011)

Objavljeno
27/01/2012
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2011. godini, 26. decembra 2011. godine, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011) i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011), koji su stupili na snagu 4. januara 2012. godine.

Novim izmenama i dopunama izvršeno je usaglašavanje Zakona o agenciji za privredne registre sa proširenim ovlašćenjima i obavezama Agencije za privredne registre (dalje: „Agencija“), uz uvođenje novih registara, a kojoj listi su pridodate i komora zdravstvenih radnika kao i komora socijalne zaštite za koje postoji obaveza upisa u registar udruženja.

Izmenama su eksplicitno propisane razmene podataka među državnim organima u širem smislu, tako što Agencija ima pravo da preuzima podatke od nadležnih državnih organa i institucija, a s druge strane je u obavezi da državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave ustupa podatke i dokumente u vezi sa registracijom korisnika, bez naknade u slučajevima kada su im ti podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti

Propisana je obaveza prema kojoj Agencija mora omogućiti svojim korisnicima najmanje dva puta godišnje, da daju mišljenje o njenom radu, kvalitetu usluga i da predlože način poboljšanja.

Zbog ugrađivanja odredaba o registrima koje vodi Agencija u Zakon o Agenciji za privredne registre, ukinute su odgovarajuće odredbe u nizu zakona koji su sadržavali odredbe o tome da određeni registar vodi Agencija.

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

(„Sl. glasnik RS“, br. 99/2011),

 

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, „ZPA“), uređuje postupak upisa u registre koje vodi Agencija, evidentiranja i objavljivanja podataka i dokumenata. Primena ZPA je u odnosu na pojedine registre odložena i to tako da on počinje da se primenjuje sukcesivno od 01.februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, pa sve do 1. januara 2014. godine za Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

Zakonodavac je donošenjem ZPA imao intenciju da objedini proceduru i tok postupka za upis u svaki od pojedinačnih registara, uz pokušaj redukovanja dokumentacije (npr.potvrda o prijemu i dr.) koje se sada izdaju isključivo na zahtev podnosioca.

Postupak upisa u registre se pokreće podnošenjem prijave Agenciji, od strane ovlašćenog lica, neposredno, poštom ili elektronskim putem. Podnosilac prijave je u obavezi da u roku od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta za koji postoji obaveza registracije podnese prijavu, s tim, što se kao i do sada, propuštanjem roka ne gubi pravo da se prijava podnese kasnije. O primljenim prijavama Agencija objavljuje podatke na svojoj internet stranici (http://www.apr.gov.rs). Po prijemu prijave, registrator ispituje postojanje određenih prethodnih uslova i u zavisnosti od ispunjenosti istih donosi rešenje o upisu, delimično usvaja prijavu ili istu odbacuje. O prijavi je registrator dužan da odluči u roku od 5 dana od dana prijema, osim u slučaju registracije finansijskog izveštaja, kada je propisan rok od 60 dana.

Propisana je i pozitivna pretpostavka za slučaj ćutanja uprave – prijava se smatra usvojenom ako registrator ne odluči o njoj u propisanom roku, te je dužan da je bez odlaganja sprovede upisom podataka u registar.

Protiv odluke registratora dopuštena je žalba u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke, koja ne odlaže izvršenje odluke registratora. Kako je odluka ministra kao drugostepenog organa u odnosu na registratora konačna, propisano je pokretanje upravnog spora kao pravno sredstvo protiv navedene odluke.

Odredbama ZPA se uvodi krivična odgovornost za onog ko prijavi neistinit podatak ili dostavi lažni ili preinačeni dokument u postupku registracije i evidencije.

Podelite

Scroll