Zakon o izmenama i dopunama Zakona javnim nabavkama

Objavljeno
21/11/2023
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 92/2023)

Narodna skupština Republike Srbije je na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 26. oktobra 2023. godine, usvojila Zakona o izmenama i dopunama Zakona javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine. Uvedene izmene imaju za cilj dalje unapređenje sistema javnih nabavki, a primena većine novina odložena je do 1. januara 2024. godine. Ipak, određene odredbe, poput onih koje se odnose na registraciju privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki, već su na snazi od 4. novembra 2023. godine.

Izmene Zakona o javnim nabavkama imaju za cilj povećanje efikasnosti, transparentnosti i tržišne konkurencije u postupcima javnih nabavki, sa posebnim naglaskom na zaštitu životne sredine, kao i uspostavljanje jednakog položaja svih zainteresovanih privrednih subjekata.

Najvažnije izmene i dopune uključuju:

Zaštita životne sredine: uvođenje načela zaštite životne sredine (proširenje postojećeg načela ekonomičnosti i efikasnosti), kao obavezne komponente prilikom određivanja tehničkih specifikacija, kriterijuma za izbor privrednog subjekta, kriterijuma za dodelu ugovora ili uslova za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Kancelarija za javne nabavke će propisati vrste dobara, usluga i radova za koje su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte pri postavljanju javnih nabavki.

Sastav komisije za javnu nabavku: Uvedene izmene obezbedjuju dodatnu profesionalizaciju lica u komisijama za sprovođenje javnih nabavki. U tom smislu lica koja su stekla sertifikat za službenika za javne nabavke postaju obavezni članovi komisija za javne nabavke u postupcima čija je procenjena vrednost veća od 3.000.000 dinara.

Registracija na Portalu javnih nabavki: uvode se nova pravila za registraciju privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki. Privredni subjekti koji se prvi put registruju ili obnavljaju registraciju na Portalu javnih nabavki sada moraju elektronski dostaviti osnovne podatke, uključujući skeniran, očitan ili fotografisan identifikacioni dokument.

Kriterijumi za dodelu ugovora: u slučaju nabavke određenih kategorija usluga (razvoja računarskog programa, arhitektonskih usluga, inženjerskih usluga, usluga prevođenja ili savetodavnih usluga) naručioci se obavezuju da kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude odrede prema kriterijumima troškova i odnosa cene i kvaliteta.

Obustava postupka: propisan je rok od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, u kojem naručilac mora doneti odluku o obustavi postupka javne nabavke.

Nova odluka o dodeli ugovora: predviđa se obaveza naručioca da donese novu odluku o dodeli ugovora u slučaju kada izabrani ponuđač odbije da zaključi ugovor.

Komunikacija elektronskim sredstvima: komunikacija elektronskim sredstvima se proširuje kako bi obuhvatila i druge aspekte postupka javnih nabavki. Pored podnošenja zahteva za zaštitu prava i objavljivanje odluka Republičke komisije za zaštitu prava, to se sada primenjuje i na druge podneske u postupku zaštite prava.

Objavljivanje podataka na Portalu javnih nabavki: uvedena je nova obaveza objavljivanja podataka o svim ugovorima zaključenim nakon sprovedenog postupka javne nabavke, izmenama ugovora (po svim osnovima), uključujući podatke o ugovorima koji ne podležu odredbama ovog zakona. Ovo će doprineti većoj transparentnosti postupaka javnih nabavki. Kancelarija za javne nabavke bliže uređuje način objavljivanja i vrste podataka.

Nadzor nad izvršenjem ugovora: pored dosadašnje odredbe da „vrši nadzor nad izvršenjem ugovora“, ministarstvo nadležno za finansije će doneti i podzakonski akt kojim će se uredit vršenje nadzora nad izvršenjem ugovora.

Prekršaji u oblasti javnih nabavki: Izmena i brisanje pojedinih prekršaja naručilaca, kao i uvođenje novih. Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka nastupa protekom tri godine od dana učinjenog prekršaja. Uvodi se nadležnost državnih organa za pokretanje prekršajnog postupka, te su to svi državni organi nadležni za kontrolu zakonitosti trošenja javnih sredstava.

Zaštita prava ponuđača: uvodi se obaveza podnošenja zahteva za zaštitu prava, žalbi i drugih podnesaka isključivo elektronskim putem, kako bi se ubrzao postupak.  S tim u vezi ukinuta je mogućnost dostavljanja zahteva za zaštitu prava u pisanom obliku, neposrednom predajom ili preporučenom poštom naručiocu.

Donete izmene su u skladu sa relevantnim direktivama EU i imaće za cilj povećanje kvaliteta usluga i zaštitu životne sredine u postupcima javnih nabavki, a kako bi se unapredio ovaj ključni aspekt upravljanja javnim resursima.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll