Zakon o inovacionoj delatnosti

Objavljeno
26/01/2022
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 129 od 28.12.2021. godine objavljen je novi Zakon o inovacionoj delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 129/21, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 05.01.2022. godine, osim odredaba koje se odnose na Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema čija se primena odlaže do obezbeđivanja uslova za uspostavljanje pomenutog Registra, a najkasnije do 31.12.2022. godine. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o inovacionoj delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 110/05, 18/20 i 55/13), osim odredaba koje se odnose na Registar inovacione delatnosti, čija primena prestaje danom uspostavljanja Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Najznačajnija novina koju Zakon donosi odnosi se pre svega na osnivanje Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, dok se ostale novine pretežno odnose na preciziranje pojedinih pravnih instituta i dodatno regulisanje rada Fonda za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: „Fond“).

Kada je reč o novinama koje se odnose na rad Fonda, Zakonom je dodatno uređeno obavljanje poslova, način korišćenja sredstava i izbor organa Fonda, a koje je povezano sa obavezom vođenja Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, o čemu će biti više reči u nastavku.

Dodatno, izvršeno je preciziranje kako pojma „inovativni subjekti“, tako i vrsti inovativnih subjekata, dok su utvrđene i nove vrste istih – startapi i spinofoni, a termin „poslovno-tehnološki inkubatori“ zamenjen je terminom „organizacija podrške startapima“.

Dodatno je uređeno i finansiranje inovacione delatnosti, pre svega kroz ekonomske podsticajne mere, koje između ostalog uključuju stimulativne procedure i postupci, programe podrške inovacionoj delatnosti, ciljane programe podrške i projekte u okviru ciljanih programa.

Zakon predviđa osnivanje Registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema u koji će se upisivati podaci o inovativnim subjektima, subjektima inovacione infrastrukture i poslovnim anđelima, te se pored vođenja evidencije subjekata nacionalnog inovacionog sistema omogućava i olakšan pristup finansiranju inovacione delatnosti, ekonomskim podsticajnim merama i stimulativnim procedurama i postupcima.

Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema zameniće postojeći Registar inovacione delatnosti, tako što će sva lica koja su upisana u Registar inovacione delatnosti biti preneta u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema, te će se podaci sadržani u Registru inovacione delatnosti obrisati danom uspostavljanja Registra subjekata nacionalnog sistema (najkasnije do 31.12.2022. godine).

Za razliku od Registara inovacione delatnosti koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema vodiće Fond, uz podršku Vlade, te subjekti nacionalnog inovacionog sistema nisu obavezni da se upišu u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema, osim lica koje Zakon definiše kao drugi inovativni subjekti i drugi subjekti inovacione infrastrukture.

Prava intelektualne svojine nastala kao rezultat istraživanja u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji vise nisu regulisana Zakonom o inovacionoj delatnosti, već Zakonom o nauci i istraživanjima.

Na kraju, u Službenom glasniku Republike Srbije broj 9 od 21.01.2022. godine objavljene su Uredbe o utvrđivanju programa kako za promociju i populizaciju inovacija i inovacionih preduzetništva za 2022. godinu tako i programa podrške razvoja i promociji ženskog inovativnog preduzetništva za 2022. godinu, a koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 29.01.2022. godine.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava koja se dodeljuju u sklopu navedenih programa imaju naučno-istraživačke organizacije (koje konkurišu samostalno ili zajedno sa jedinicom lokalne samouprave) koje zadovolje propisane uslove, dok se dobijena sredstva moraju namenski koristiti (na primer, za sprovođenje kampanje u cilju promovisanja inovacija i inovacionog preduzetništva kampanje, odnosno kampanje o značaju razvoja ženskog inovacionog preduzetništva).

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll