Zakon o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020)

Objavljeno
02/08/2020
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 17. decembra 2020. godine, usvojila novi Zakon o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a primenjivaće se od 01. januara 2022. godine.

Ovim Zakonom uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije i uređuju druga pitanja od značaja u ovoj oblasti.

Novi Zakon bi trebalo da dovede do efikasnije kontrole svih isporuka dobara i pruženih usluga na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet dobara i usluga, da stvori uslove Poreskoj upravi za efikasnije praćenje i kontrolu poreskih obveznika kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza kao i da poveća broj poreskih kontrola u samom sedištu poreskog organa, čime se smanjuje potreba za terenskim kontrolama.

Pre svega, Zakon određuje obveznika fiskalizacije kao svakog obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana odnosno obveznika poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Dakle, obveznik fiskalizacije je dužan da u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa), a čiju je upotrebu prethodno odobrila Poreska uprava.

Procesor fiskalnih računa je novi uređaj kojim će kasa obveznika biti povezana sa Poreskom upravom pa će na ovaj način poreskim inspektorima biti omogućeno da prate izdavanje računa. Naime, istog momenta, kada se roba odnosno usluga naplati i prođe kroz fiskalnu kasu, Poreska uprava će dobiti podatak o ceni, mestu i vremenu prometa.

Dakle, obveznici koji izdaju fiskalne račune će biti u obavezi da nabave dodatnu tehnologiju, odnosno da nadograde stare fiskalne kase a da bi novi sistem bio funkcionalan neophodno je i posedovanje internet veze. Napominjemo pritom da privrednici ne bi trebalo da imaju dodatne troškova u vezi sa implementiranjem Zakona imajući u vidu da je država najavila finansiranje nabavke nove opreme za fiskalne kase.

Obveznik fiskalizacije takođe je dužan da koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom, te da u momentu prometa na malo svaki račun obradi kako posredstvom procesora fiskalnih računa tako i posredstvom bezbednosnog elementa jer se na taj način fiskalizuje račun.

Obveznik fiskalizacije dužan je da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Nadzor nad primenom ovog Zakona vršiće Poreska uprava a poreski inspektor će biti ovlašćen da izriče obvezniku fiskalizacije zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da obveznik fiskalizacije ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Takođe, Zakonom su predviđene i kaznene odredbe odnosno prekršaji usled kojih postoji mogućnost kažnjavanja obveznika novčanom kaznom koja se kreće u iznosima od 20.000 do 2.000.000 dinara u zavisnosti od učinjene povrede.

Za sve dodatne konslutacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Podelite

Scroll