Zakon o elektronskom fakturisanju

Objavljeno
28/04/2021
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na Devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja, 28. aprila 2021. godine, usvojila Zakon o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 7. maja 2021. godine, a podzakonski akti predviđeni Zakonom biće doneti u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, dakle do 7. novembra 2021. godine.

Zakonom se uređuju izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog i(li) privatnog sektora, kao i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

Elektronska faktura, u smislu Zakona, predstavlja zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na visinu isplate, kao i samu isplatu, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura.

Sistem elektronskih faktura predstavlja informatičko-tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik i preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura, a koji može da koristi subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.

Primena sistema elektronskih faktura omugućavaće transparentnost obaveza obračunavanja poreza na dodatu vrednost, čime će se jasno izdvojiti i one transakcije u pogledu kojih ne postoji obaveza elektronskog fakturisanja.

Pristup podacima iz sistema elektronskih faktura imaće i ovlašćena lica iz Poreske uprave, što će biti precizno uređeno Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i određivanju subjekata koji su ovlašćeni da pristupe podacima dostupnim u sistemu elektronskih faktura.

Svi privredni subjekti imaće mogućnost besplatnog pristupa i korišćenja sistema elektronskih faktura.

Primena Zakona, odnosno uvođenje elektronskih faktura sprovešće se fazno i za privatni i za javni sektor:

  • Od 01.01.2022. godine:
  • Subjekti javnog sektora imaće obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu izdatu u skladu sa Zakonom, kao i obavezu izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora;
  • Subjekti javnog sektora imaće obavezu da elektronski evidentiraju obračun poreza na dodatu vrednost u smislu člana 4. Zakona (odredbama člana 4. Zakona propisana je obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskog fakturisanja kako u transakcijama uz naknadu, tako u transakcijama bez naknade);
  • Subjekti privatnog sektora biće u obavezi da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa Zakonom.
  • Od 01.07.2022. godine:
  • Subjekti javnog sektora biće u obavezi da izdaju elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora;
  • Subjekti privatnog sektora biće u obavezi da prime i čuvaju elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora.
  • Od 01.01.2023. godine:
  • Počinje primena odredaba Zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora;
  • Počinje primena elektronskog evidentiranja u vezi sa transakcijama iz člana 4. Zakona (posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost), osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora.

Članovima 18.-21. Zakona predviđene su kaznene odredbe i prekršaji subjekata privatnog i javnog sektora, kao i informacione posrednike i propisane novčane kazne u rasponu od 200.000,00 do 2.000.000,00 dinara za pravna lica, 50.000,00 do 500.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 50.000,00 do 150.000,00 dinara za odgovorna lica u pravnom licu.

U skladu sa izmenama Zakona, Narodna skupština Republike Srbije je na Devetoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, 28. aprila 2021. godine donela i Zakon o izmeni zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021) koji je na snazi od 7. maja 2021. godine i kojim je pomeren rok obaveze evidentiranja elektronskih faktura u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i između javnog sektora i privrednih subjekata kada su dužnici subjekti javnog sektora sa 1. jula 2021. godine na 1. januar 2022. godine.

 

Za sve dodatne konslutacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na office@tasiclaw.com ili putem telefona na +381116302233.

 

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll