Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018)

Objavljeno
28/06/2018
Objavljeno u
Bilteni

Narodna skupština Republike Srbije je na Petoj sednici Prvog redovnog zasedanjau 2018. godini donela Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnikakoji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 41/2018 (dalje: „Zakon“) od 31.05.2018. godine. Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, i primenjuje se od 08.06.2018. godine.
Osnovni cilj donošenja Zakona je uvođenje jedinstvene baze podataka o stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata, radi unapređenja postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Pod stvarnim vlasnikom registrovanog subjekta se smatra:
• fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;
• fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;
• fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;
• fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;
• fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.
Izuzetno, ako nije moguće odrediti fizičko lice na način kako je to propisano, stvarni vlasnik registrovanog subjekta je fizičko lice koje je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta.
Predmet uređivanja Zakona je uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji, a u skladu sa zahtevima propisanim članom 30. Direktive (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma.
Zakon se primenjuje na sledeće pravne subjekte:
• privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;
• zadruge;
• ogranke stranih privrednih društava;
• poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;
• fondacije i zadužbine;
• ustanove;
• predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.
Zakonom su regulisani i podaci koji će biti dostupni u Centralnoj evidenciji, od kojih pojedine podatke o pravnim subjektima preuzima Agencija za privredne registre, dok ostale podatke o stvarnim vlasnicima dužni su da evidentiraju i registruju ovlašćena lica privrednih subjekata.
Postojeći registrovani subjekti dužni su da najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 8. jula 2018. godine, odrede stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, da obezbede podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik registrovanog subjekta, kao i da na zahtev nadležnog državnog organa i Narodne banke Srbije učini dostupnim i dostavi ove podatke i dokumenta.
Agencija za privredne registre će uspostaviti Centralnu evidenciju najkasnije do 31. decembra 2018. godine, a svi postojeći registrovani subjekti i oni koji budu osnovani do 31. decembra 2018. godine biće dužni da najkasnije do 31. januara 2019. godineregistruju podatke o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji, upotrebom kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.
Zakonom je predviđeno da će se pravno lice, koje ne izvrši evidentiranje podataka u propisanom roku kao i pravno lice koje nema i ne čuva odgovarajuće tačne podatke, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara, dok će se odgovorno lice kazniti novčanom kaznom od 50.000,oo do 150.000,00 dinara.
Pored toga, Zakon predviđa i krivičnu odgovornost za u lice koje u nameri da prikrije stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta kao istinit, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, u kom slučaju je propisana kazna zatvora od tri meseca do pet godina.

Podelite

Scroll