Uredba o uslovima i načinu privlačenja stranih investicija („Sl. glasnik RS“, br.55/2014)

Objavljeno
19/08/2014
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu privlačenja stranih investicija („Sl. glasnik RS“ br.55/2014, dalje: „Uredba“) koja je stupila na snagu i primenjuje se od 24.05.2014. godine. Uredba reguliše uslove i načine privlačenja stranih investicija na teritoriji Republike Srbije, kao i kriterijume i dinamiku isplate sredstava za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i strateške projekte iz oblasti turizma.

Uredba postavlja kriterijume za visinu sredstava koja se mogu dodeliti, a koja se određuje u odnosu na opravdane troškove ulaganja ili na opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta, u zavisnosti da li se radi o velikim, srednjim ili malim privrednim subjektima, definisanim u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći.[1] Tako, visina sredstava koja se mogu dodeliti velikim privrednim subjektima utvrđuje se do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta, dok se visina sredstava za male privredne subjekte može povećati za najviše 20 procentnih poena odnosno 10 procentnih poena za srednje privredne subjekte, kojom prilikom se uzima u obzir i prethodno odobrena državna pomoć. Ukupan iznos dodeljenih sredstava zavisi i od visine ulaganja, pa za ulaganja preko 50 miliona evra ne može biti veći od 20% opravdanih troškova ulaganja, a za ulaganja preko 100 miliona evra ne može biti veći od 17% opravdanih troškova ulaganja. Sa druge strane, korisnik sredstava je dužan da obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć. Uredba isključuje određena lica iz prava na dodelu sredstava, pre svega nelikvidne i insolventne investitore, investitore koji imaju dospele neizmirene obaveze prema Republici Srbiji, koji su smanjivali broj zaposlenih u prethodnom periodu, kao i investitore kojima su već isplaćena sredstva iz budžeta odnosno koji su u državnom vlasništvu ili vlasništvu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, uz propisane izuzetke.

Uredba propisuje kriterijume za dodelu sredstava kao i uslove u pogledu investicija koji moraju biti ispunjeni, a koji se odnose na sektor ulaganja, održivost investicija na istom području, broj zaposlenih u određenom periodu i rok za realizaciju investicionog projekta koji ne može biti duži od tri odnosno pet godina, a izuzetno deset godina u odnosu na velike, srednje i investicione projekte od velikog značaja.

Dodela sredstava se vrši u postupku koji se sprovodi po javnom oglasu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, u kome po podnošenju prijava i oceni podnetih prijava, korisnik sredstava i Ministarstvo privrede zaključuju ugovor o dodeli sredstava. Kod ulaganja od posebnog značaja, sredstva se dodeljuju po odluci Vlade, a ugovor o ulaganju od posebnog značaja zaključuju Republika Srbija i investitor. Ukoliko investicioni projekat uključuje ulaganje u infrastrukturu, investitor ima pravo na refundaciju dela odnosno celokupnog iznosa uloženog u infrastrukturu, na osnovu ugovora o refundaciji sredstava, koji se zaključuje sa Ministarstvom privrede.

——————————————

[1] U skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br.13/2010, 100/2011, 37/2013 i 97/2013), mali privredni subjekt je lice koje ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet i/ili ukupan godišnji bilans manji od 10 miliona evra; srednji privredni subjekt je lice koje ima između 50 i 250 zaposlenih, godišnji promet manji od 50 miliona evra i/ili ukupan godišnji bilans manji od 43 miliona evra; veliki privredni subjekt je privredni subjekt koji nije mali niti srednji privredni subjekt.

Podelite

Scroll