Uredba o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.32/2011)

Objavljeno
14/05/2011
Objavljeno u
Bilteni

Vlada Republike Srbije je, na osnovu člana 123 tačka 3 Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br.101/10), donela Uredbu o podsticanju zapošljavanja koja je stupila na snagu 14.05.2011. godine (dalje: „Uredba“)

Uredba predviđa uslove i način ostvarivanja prava poslodavaca iz privatnog sektora, na subvencionisanje određenog dela obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u cilju podsticanja zapošljavanja. Pod poslodavcem iz privatnog sektora podrazumeva se poslodavac koji posluje sa više od 50% privatnog kapitala.

Uredba predviđa da poslodavac koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu, pod uslovom da počev od 31.03.2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje iznosa 30% poreza i doprinosa, u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Sa druge strane, poslodavac koji, pod prethodno navedenim uslovima, zaposli lice koje je mlađe od 30 odnosno starije od 45 godina, ostvaruje pravo na subvencionisanje ukupnog iznosa (100%) poreza i doprinosa.

Uredbom je regulisana i obaveza poslodavca da ne može smanjivati broj zaposlenih tokom perioda subvencionisanja poreza i doprinosa u odnosu na broj zaposlenih koji je imao na dan 31.03.2011. godine, uvećan za broj novozaposlenih lica, u suprotnom gubi pravo na subvenciju i dužan je da plati iznos poreza i doprinosa koji bi inače platio da nije koristio subvenciju i to u roku od 30 dana od dana smanjenja broja zaposlenih. Ukoliko ne postupi na ovaj način, poslodavac plaća i pripadajuću kamatu od dana isteka roka do dana uplate.

Podelite

Scroll