Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

Objavljeno
01/03/2022
Objavljeno u
Bilteni

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2022)

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 18 od 11.02.2022. godine objavljena je Uredba određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju (u daljem tekstu: „Uredba“), koja je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 19.02.2022. godine.

Privredna društva koja se bave prerađivačkim delatnostima u oblastima sa visokom dodatnom vrednošću (proizvodnja hemikalija, farmaceutskih proizvoda i preparata, električne opreme, računara, motornih vozila, proizvoda od gume i plastike, i sl.) mogu da konkurišu za dobijanje subvencija radi pokrivanja troškova automatizacije proizvodnih procesa ili uvođenja inovativnosti.

Subvenciju, dakle, može dobiti malo, srednje ili veliko preduzeće sa sedištem u Srbiji koje obavlja prerađivačku delatnost povezanu sa investicionim projektom najmanje dve godine, a koje se pre započinjanja realizacije istog prijavi za dodelu sredstava.

Pored navedenih, postoje i dodatni uslovi koje je potrebno ispuniti. Naime, ukupna ulaganja društva moraju biti najmanje 5.000.000 evra, s tim da društvo iz sopstvenih sredstava mora obezbediti učešće od najmanje 25% opravdanih troškova.

Uredba definiše opravdane troškove kao ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: „Ugovor“).

Stoga, kao opravdani troškovi ulaganja uzimaju se u obzir troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat, zatim troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom (u obliku finansijskog lizinga sa obavezom kupovine imovine na kraju perioda zakupa), kao i ulaganja u opremu koja je direktno povezana sa investicionim projektom i sl.

Maksimalni dozvoljeni iznos subvencije za realizaciju investicije zavisi od vrste preduzeća i to do 50% opravdanih troškova za velika preduzeća, do 60 % za srednja i do 70% za mala preduzeća.

Dakle, društvo koje namerava da realizuje ulaganje podnosi Razvojnoj agenciji Srbije prijavu za dodelu sredstava na propisanom obrascu, na srpskom jeziku, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za dodelu istih. Na osnovu prijave Agencija vrši stručnu analizu investicionog projekta kao i analizu mogućeg iznosa sredstava.

Rok za realizaciju investicionog projekta je do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, s tim da se nakon zaključenja Ugovora može produžiti najviše do pet godina, računajući od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava.

Shodno prethodno navedenom, Ministarstvo privrede i privredno društvo (korisnik sredstava) zaključuju Ugovor, koji sadrži predmet, visinu i dinamiku ulaganja, rok za realizaciju investicionog projekta, iznos dodeljenih sredstava, dinamiku isplate dodeljenih sredstava i druga pitanja od značaja za realizaciju Ugovora.

Sastavni deo Ugovora je i biznis plan, te ukoliko u toku perioda realizacije, dođe do odstupanja od ugovornih obaveza predviđenih biznis planom, društvo je dužno da do momenta potpisivanja aneksa Ugovora, ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno zaključenja poravnanja, dostavi Ministarstvu privrede izmene i dopune biznis plana.

Dodatno, Ministarstvo privrede zadržava pravo da raskine Ugovor u slučaju da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene Ugovorom, kao i u slučaju neostvarivanja svrhe investicionog projekta.

Stoga, privredno društvo je dužno da kao sredstvo obezbeđenja priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Pored bankarske garancije, potrebno je priložiti i dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate.

Kada je reč o kontroli izvršenja Ugovornih obaveza, društvo je dužno da Ministarstvo privrede izveštava o realizaciji investicionog projekta, dok je Ministarstvo privrede ovlašćeno da u svakom trenutku u toku realizacije investicionog projekta izvrši kontrolu visine, dinamike i strukture ulaganja, kao i svrhe predviđene investicionim projektom, odnosno Ugovorom.

Za sve dodatne konsultacije ili pravnu pomoć, možete se obratiti timu Tasić & Partneri putem maila na [email protected] ili putem telefona na +381116302233.

Preuzmite NEWSLETTER u PDF formatu klikom OVDE

Podelite

Scroll