Uredba o načinu davanja koncesije u fazama (“Sl. Glasnik RS”, br. 1/2017)

Objavljeno
07/02/2017
Objavljeno u
Bilteni

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (“Sl. Glasnik RS”, br. 88/11, 15/16 i 104/16, dalje: ,,Zakon”), Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o načinu davanja koncesije u fazama (“Sl. Glasnik RS”, br. 1/2017, dalje: ,,Uredba”). Uredba je stupila na snagu 7. Januara 2017. godine i primenjuje se ako javno telo donese odluku da se postupak davanja koncesije sprovede u fazama, pod uslovom da je to predviđeno koncesionim aktom i u slučaju da je procenjena vrednost koncesije veća od 50.000.000,00 evra. Uredba predviđa davanje koncesije kroz dve faze.
U prvoj fazi zainteresovana lica dostavljaju nadležnom javnom telu prijavu za učešće u postupku, uz koju prilažu i dokaze o ispunjenosti uslova utvrđenih javnim pozivom, potpisan ugovor o zabrani objavljivanja podataka u vezi sa koncesijom, dokaz o plaćenoj ceni za konkursnu dokumentaciju i druge dokumente predviđene javnim pozivom.
Samo ukoliko učesnici ispunjavaju uslove utvrđene javnim pozivom, javno telo im dostavlja konkursnu dokumentaciju i omogućava pristup dokumentaciji koja obuhvata, između ostalog, informativni memorandum o predmetu koncesije, opšti pregled konkursnog postupka, uputstvo podnosiocima u prvoj fazi, zahtev za dostavljanje pune liste povezanih društava podnosioca prijave, obrazac i sadržaj neobavezujućih ponuda, vrednost bankarske garancije itd.
U prvoj fazi, podnosioci prijave dostavljaju neobavezujuću ponudu sa predlogom za realizaciju predmeta koncesije, dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u drugoj fazi i ostalu dokumentaciju, na osnovu koje javno telo donosi odluku o priznavanju kvalifikacije podnosiocima koji su ispunili uslove za učešće u drugoj fazi,rangira podnosioce i dostavlja im dokumentaciju za drugu fazu (uputstvo, nacrt javnog ugovora i ostale informacije).
Učesnici koji su ispunili kvalifikacione kriterijume moći će da pristupe podacima i dokumentaciji za pravnu, finansijsku, tehničku analizu, sarađuju sa učesnicima u postupku u cilju pripreme konačnog teksta javnog ugovora, posete relevantne lokacije i eventualno organizuju sastanke sa predstavnicima javnog tela.
Javno telo svim učesnicima koji učestvuju u drugoj fazi postupka, dostavlja konačan tekst javnog ugovora, pre isteka roka za dostavljanje obavezujućih ponuda.
Obavezujuće ponude moraju biti u skladu sa javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom za drugu fazu postupka, a rok za njihovo podnošenje ne može biti kraći od 60 dana od dana dostavljanja odluke o priznavanju kvalifikacije podnosiocima prijave koji su ispunili uslove za učešće u drugoj fazi elektronskim putem.
Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja obavezujuće ponude podnese bankarsku garanciju u skladu sa uputstvom navedenim u konkursnoj dokumentaciji, kao i da snosi sve bankarske troškove u vezi sa garancijom.
Rok za podnošenje obavezujućih ponuda može se produžiti na predlog javnog tela, o čemu se ponuđači odabrani u prvoj fazi obaveštavaju u pismenom obliku, najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a ukoliko dođe do produženja, rok važenja deponovane bankarske garancije se produžava u skladu sa njim.

Podelite

Scroll